Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: marija.ilic@rgf.bg.ac.rs

Анализа загађивача животне средине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS)

Назив предмета: Анализа загађивача животне средине

Предавачи: доц. др Марија Илић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент упозна са основним загађивачима радне и животне средине, као и њиховим квантитативним одређивањем помоћу хемијских и инструменталних метода.

Исход предмета: После успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати довољно знање из анализе загађивача радне и животне средине, које му је потребно за савлађивање градива из стручних предмета на модулима предвиђеним овим студијским програмом

Садржај предмета:

Теоријска настава
Главни загађивачи радне и животне средине, - узимање узорака за анализу из радне и животне средине, - хемијске методе анализе: волуметријске и гравиметријске - физичко хемијске методе анализе (инструменталне методе): хроматографија (гасна, адсорпциона, јонска и др.), електроаналитичке методе (кондуктометрија, кулометрија, потенциометрија), емисиона спектрална анализа (квалитативна и квантитативна), атомско-абсорпциона спектрална анализа.

Практична настава
Начини исказивања концентрације загађивача радне и животне средине, - волуметријске методе хемијске анализе, израчунавања у волуметрији, одређивање концентрације јонова метала комплексометријском методом, комплексометријско одређивање укупне тврдоће воде, - гравиметријске методе, израчунавања у гравиметрији, одређивање концентрације Cl - јонова аргентометријском методом, - одређивање неких гасова гасном хроматографијом, - одређивање концентрације Fe 3+ јонова методом визуелне колориметрије.

Литература:

  1. В. Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1989.
  2. Ј. Мишовић и Т. Аст, Инструменталне методе анализе, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1978.
  3. А. Пилипенко, И. Пятницкий, Аналитическая химия 1 и 2, "Химия", Москва, 1990.
  4. П. Трпинац, Хемијски практикум, Научна књига, Београд, 1979.
  5. О. Виторовић и др., Практикум за квантитативну хемијску анализу, Технолошко- металуршки факултет, Београд, 1975.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, провера знања и експерименталне вежбе у хемијској лабораторији

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -