Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 14-15

Кабинет:253
E-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Основи хидрогеологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Геотехника (III семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Основи хидрогеологије

Предавачи: проф. др Петар Докмановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима из хидрогеологије: пореклом, видовима, условима формирања, кретања и истицања подземних вода, њиховим местом у циклусу кружења подземних вода и битним аспектима њиховог квалитета и режима.

Исход предмета: Овладавање основним принципима хидрогеологије и знањима о подземним водама као интегралној компоненти геолошке и животнесредине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам, порекло и видови подземних вода. Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Кретање подземних вода. Физичко-хемијски, радиолошки и микробиолошки састав подземних вода. Хидрогеолошке структуре. Појам, елементи и класификација издани. Појам и класификација извора. Однос подземних и површинских вода. Појам, основни елементи и класификација режима подземних вода. Појам и класификација минералних вода. Значај подземних вода као ресурса.

Практична настава
Вежбе које се изводе прате предавања и предвиђена је израда задатака, ради савлађивања предвиђене материје.

Литература:

  1. Драгишић В. (1997): Општа хидрогеологија, основни уџбеник РГФ-а

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и видеопрезентације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -