Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Основи геофизичког каротажа

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS), Геофизика (VI семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS), Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геофизичког каротажа

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић, доц. др Драгана Ђурић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основних поставки геофизичког каротажа и поступака, који се примњују при каротажним истраживањима. Циљ је да се студент обучи како се изводе геофизичка каротажна мерења и како се резултати мерења примењују у различитим областима (истраживање лежишта нафте и гаса и лежишта минералних сировина, хидрогеолошка истраживања, истраживања геотермалне енергије).

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геофизичким каротажом, као и примену резултата геофизичких каротажних испитивања у различитим облстима истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне поставке геофизичког каротажа. Типови бушотина у којма се примењује каротаж и утицај исплаке на резултате мерења. Принципи рада, конструкције сонди и извођење мерења. Каротаж сопственог потенцијала. Конвенционални електрични каротаж. Латерални каротаж. Микрокаротажне сонде. Индуктивни каротаж. Каротаж природне радиоактивности. Каротаж густине. Неутронски каротаж. Акустични каротаж. Термокаротаж. Дипметар. Калипер. Примена геофизичког каротажа и комбинације сонди код различитих врста истраживања. Примери примене.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Конструкција дијаграма геофизичког каротажа на основу познатих својстава формација. Базична квалитативна и квантитативна интерпретација дијаграма геофизичког каротажа. Анализа резултата каротажних истраживања на примерима из праксе.

Литература:

  1. J.J.Jakosky, 1964: Геофизичка истраживања. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  2. Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  3. Стефановић, Д., Мартиновић, С., Станић, С., 1996: Основе геофизике I. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  4. Рапсолд, Х.,1993: Геофизички каротаж у хидрогеолошким истраживањима. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  5. Манчић, Г., и др.,2002: Геофизички каротаж-основни физички принципи.НИС-Нафтагас, Novi Sad.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: