Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 14-15

Кабинет:253
E-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Основи хидрогеологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Геотехника (III семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Основи хидрогеологије

Предавачи: проф. др Петар Докмановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Овај курс подразумева познавање Физике, Хемије и Основа Геологије.

Циљ предмета: Током курса слушаоци ће се упознати са основним појмовима из хидрогеологије, пореклом, видовима, кретањем и истицањем подземних вода, као и са физичко-хемијским карактеристикама подземних вода. Како подземне воде у рударству често представљају проблем за безбедну и економичну експлоатацију минералних сировина, то ће се у оквиру овог курса посебна пажња посвтетити подземним водама које се формирају у рударским радовима. Ове воде услед специфичних карактеристика хемијског састава врло често негативно утичу на околну животну средину.

Исход предмета: Студенте рударства упознаће се са основама хидрогеологије, подземним и рудничким водама, условима оводњености лежишта минералних сировина, као и утицајем руничких вода на животну средину.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод. Хидрогеологија (појам, историјат развоја, значај и однос према другим наукама. Подземне воде. Појам, порекло, видови, вертикално распрострањење и улога у хидролошком циклусу. Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Порозност, влажност, капиларност, водопропусност, хигроскопност и издашност. Кретање подземних вода. Основни видови кретања подземних вода, инфилтрација и филтрација. Физичко-хемијски, радиолошки и микробиолошки састав подземних вода. Издани. Појам, елементи и класификација. Извори. Појам и класификација. Режим подземних вода. Појам, основни елементи режима и класификација режима. Минералне воде. Појам, класификација. Лековите, термалне и индустријске минералне воде. Оводњеност лежишта. Оводњеност и хидрогеолошка класификација лежишта минералних сировина. Рудничке воде. Услови формирања, хемијски састав, агресивност. Хидрогеохемијска класификација лежишта минералних сировина. Подземне воде нафтних лежишта. Рудничке воде и животна средина. Видови угрожавања животне средине, заштита од рудничких вода и коришћење рудничких вода. Прогноза прилива рудничких вода у рударске радове. Метода аналогије, билансна метода, хидродинамичка метода, математичко моделирање и прогноза прилива на рачун атмосферских падавина.
Практична настава:
Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Кретање подземних вода. Издани. Режим подземних вода. Извори. Оводњеност лежишта. Рудничке воде. Прогноза прилива рудничких вода у рударске радове. Припрема за завршни испит.

Литература:

  1. В. Драгишић: “Општа хидрогеологија”. Рударско-геолошки факултет, Београд 1997.
  2. В. Драгишић: “Хидрогеологија лежишта минералних сировина” Рударско-геолошки факултет, Београд 2005.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
15
15
2x20

Додатни услови оцењивања: