Српски | English

Општа стратиграфија - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS), Геофизика (II семестар -DOS), Хидрогеологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Општа стратиграфија - одабрана поглавља

Предавачи:

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: