Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Геолошко картирање 1

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS), Економска геологија (VI семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Геотехника (IV семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геолошко картирање 1

Предавачи: проф. др Маринко Тољић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са дефиницијом геолошке карте, њеним значајем, историјатом. Упознаје се са садржајем карте, методским поступцима при картирању, начином израде радне и финалне верзије карте и тумача, израда прегледних, детаљних и специјалних карата.

Исход предмета: оспособљеност за израду геолошких карата различитог степена сложености, интерпретацију геолошких профила и израду тумача као текстуално-графичког објашњења геолошке карте и сл.

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Увод: дефиниција геолошке карте, њен значај и историјат настанка. Геолошко картирање као професија и као компонента других геолошких дисциплина. Подела геолошких карата. Геолошке карте Србије и околних земаља. Основна геолошка карта СФРЈ 1:100 000, (ОГК). Геолошка карта Србије 1:50 000, (ГК—50). Топографска основа геолошке карте. Садржај геолошке карте. Ваноквирни садржај: Легенде; Геолошки стуб; Геолошки профили. Блок дијаграми. Методски основи геолошког картирања. Припремни период. Рекогносцирање терена. Теренски рад. Формирање писане, графичке и материјалне документације. Лабораторијска испитивања. Реамбулација. Израда радне верзије геолошке карте. Финална геолошка карта. Геолошка карта у софтверском окружењу. Тумач. Прегледне геолошке карте. Детаљне геолошке карте и геолошки планови. Специјалне геолошке карте. Карте земаља у развоју. Покривене и откривене детаљне геолошке карте. Израда геолошких планова. Геолошки планови урбаних подручја. Подповршинске геолошке карте. Екогеолошка карта. Геолошко картирање у инжењерској пракси.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Рад са компасом, Гаус-кригерове координате. Израда крокија, Конструкција геолошких граница. Израда легенде, стуба, профила и блок-дијаграма. Обрада једноставних геолошких карата. Израда геолошке карте и пратећег тумача на основу документације.

Литература:

  1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд., Ђоковић И. Основи
  2. геолошког картирања, Скрипта РГФ-а, Београд., Ђоковић И., Тољић М. Практикум из геолошког картирања, (у штампи)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Kласична предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и вежбе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
50
Предиспитне обавезе Поена
10
20

Додатни услови оцењивања: