Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Физика 1

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Физика 1

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ курса је да стекне знање о основним величинама и законима физике, без којих је немогуће разумевање сложенијих садржаја, како класичне тако и квантне физике.

Исход предмета: Исход преднета је овладавање са теоријским основама неопходних за разумевање стручних предмета

Садржај предмета:

Теоријска настава
Референтни системи и кретање. Инерцијални и неинерцијални референтни системи. Универзални закон гравитације. Сила гравитације. Гравитација у близини површине Земље. Ајнштајново схватање гравитације. Механичке осцилације и таласи. Осцилаторно кретање. Механички таласи. Електромагнетизам. Електростатика. Електродинамика. Електромагнетске осцилације и таласи. Настајање електромагнетских осцилација и таласа. Примена електромагнетских таласа. Таласна оптика. Светлост као електромагнетски талас. Таласне појаве при простирању светлости. Механика флуида. Хидростатика. Хидродинамика. Кинетичка теорија гасова и основе термодинамике. Основе кинетичке теорије гасова. Основе термодинамике. Топлотне промене тела и преношење топлоте. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе.

Литература:

  1. Георгијевић, В. и остали, 2005: Предавања из Физике, Технички факултети, Универзитета у Београду, Београд.
  2. Грубор, Д., 2005: Физика I за студенте Рударско-геолошког факултета. РГФ, Универзитета у Београду, Београд.
  3. Дамњановић В., Николић Д., 2004: Експерименталне вежбе из физике, за студенте Рударско-геолошког факултета. РГФ Универзитета у Београду, Београд.
  4. Мићић, Р., Дамњановић, В., Милошевић, 2000: Збирка задатака из физике за студенте Рударско-геолошког факултета, Рударско-геолошки факултет, Круг, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне. Експерименталне и показне вежбе се изводе у лабораторији.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
40
Предиспитне обавезе Поена
10
30

Додатни услови оцењивања: