Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:259
E-mail: lidija.beko@rgf.bg.ac.rs

Енглески језик 2

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS), Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (II семестар -OAS), Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Енглески језик 2

Предавачи: проф. др Лидија Беко

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Нема

Циљ предмета: Сврха предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика и код студената развија комуникативну компетенцију на енглеском језику. На тај начин би се оспособљавали не само за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, већ и за контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком као страним или допунским језиком. Ово налаже потребу посвећивања пажње даљем развијању свих језичких вештина (разумевања говора, говора, читања, писања и превођења)

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава Укључује увођење сложенијих језичких структура на стручном тексту, припремање усмених излагања и краћих облика писаног дискурса за академске потребе (писање извештаја, резимеа...)
1.Volcanic Eruptions 2.Earthquakes 3.Word forming processes : derivation-prefixes of negative meaning 4.Igneous rocks and their classification 5..Structure :Gerund 6.Nominal Compounds 7.Metamorphism 8.Modal Verbs 9.Exploration 10.»One» as impersonal pronoun 11.Geological Setting of the Mineralized Areas 12.Cleft sentences 13.Bor Deposits 14.Majdanpek 15..Derivational process: Verbs and nouns derived from adjectives, Adjective forming suffixes
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Литература:

  1. Стојадиновић,З. Енглески језик за рударе и геологе, (2005), Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Oxford Dictionary of Earth Sciences,(2003) OUP,Oxford
  3. Препоручена литература: C. St.Yates Earth Sciences, English for Academic Purpose Series,
  4. Hamel Hampstead Phoenix ELT, Prentice Hall Macmillan, 1988.
  5. Препоручују се граматике: Поповић,Љ. и В. Мирић, Граматика енглеског језика,Завет, Београд
  6. Поповић,Љ. и М. Поповић,Граматика енглеског језика кроз тестове, Завет, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбања, консултације, електронски задаци Са целом групом, по мањим групама, у паровима, индивидуално

Оцена знања:

Завршни испит Поена
10
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
20

Додатни услови оцењивања: