Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:259
E-mail: lidija.beko@rgf.bg.ac.rs

Енглески језик 1

О предмету

Студијски програм: Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Енглески језик 1

Предавачи: проф. др Лидија Беко

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов: Нема

Циљ предмета: Сврха предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика и код студената развија комуникативну компетенцију на енглеском језику. На тај начин би се оспособљавали не само за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, већ и за контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком као страним или допунским језиком. Ово налаже потребу посвећивања пажње даљем развијању свих језичких вештина (разумевања говора, говора, читања, писања и превођења).

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава Увођење основних морфолошко-синтаксичких структура и вокабулара најчешће заступљених у језику ове струке на једноставнијим одабраним изворним текстовима, као и основних комуникативних функција у говору и писању. 1.Naming and Classifying, 2.Numbers and Symbols 3.Structures:Simple Present Tense, Present Perfect Tense 4.Compostion of Earth Layers 5.Structure: Passive Voice-Simple Present Tense,Present Perfect Tense 6. Fossils and Stratigraphy 7.Structure:Plural of Nouns 8.Structure:Comparison of Adjectives 9.Simple Past Tense-Past Continuous Tense 10.Continental Drift 11.Structures: "it " kao lažni subjekt (Introductory it) 12.Simple Past Tense, Past Perfect Tense,Active and Passive Voice 13.Agents of Chemical Weathering 14.Demonstrative Pronouns, Accusative with Infinitive 15.Joints and Faults Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Литература:

  1. Стојадиновић,З. Енглески језик за рударе и геологе, (2005), Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Oxford Dictionary of Earth Sciences,(2003) OUP,Oxford
  3. Препоручена литература: Nogas,G.D. A.R. Bolitho, Start English for Science (1990), Longman
  4. Граматике: Поповић,Љ. и В. Мирић, Граматика енглеског језика,Завет, Београд
  5. Поповић,Љ. и М. Поповић,Граматика енглеског језика кроз тестове, Завет, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбања, консултације, електронски задаци Са целом групом, по мањим групама, у паровима, индивидуално

Оцена знања:

Завршни испит Поена
10
30
Предиспитне обавезе Поена
10
50

Додатни услови оцењивања: