Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 14-15

Кабинет:253
E-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS), Геотехника (VI семестар -OAS), Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска хидрогеологија

Предавачи: проф. др Петар Докмановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање основних знања о могућностима примене и методским аспектима истраживања у решавању проблема из различитих области човекове делатности: захвати и регулација резерви подземних вода као ресурса за водоснабдевање, изградња хидротехничких и других објеката, оводњеност лежишта минералних сировина, мелиорације земљишта

Исход предмета: Овладавање основним знањима из захвата и регулације подземних вода као ресурса за раличите намене

Садржај предмета:

Теоријска настава
Карактеристике хидрогеологије као природњачко-инжењерске науке и специфичностима подземних вода као природног ресурса или лимитирајућег фактора за обављање различитих делатности.
Појам, садржај, специфичности и мултидисциплинарни карактер инжењерске хидрогеологије Основни принципи и методе истраживања.
Могућности, потреба примене и методски аспекти инжењерско-хидрогеолошких истраживања у решавању проблема из различитих области делатности: захвати и регулација резерви подземних вода као ресурса за водоснабдевање, изградња хидротехничких објеката, оводњеност лежишта минералних сировина, мелиорције земљишта и сл.

Литература:

  1. Драгишић В., Докмановић П., Поломчић Д.: Општа хидрогеологија са основама примењене хидрогеологије, ревидован уџбеник у припреми за штампу

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена излагања праћена фото и видео презентацијама

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10

Додатни услови оцењивања: