Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет:235
E-mail: dejan.vuckovic@rgf.bg.ac.rs

Физичке основе геотермије

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Физичке основе геотермије

Предавачи: доц. др Дејан Вучковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов:
нема

Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање основних знања о термодинамици и природи геотермалне енергије, начинима њеног коришћења и полазним основама геофизичке термометрије и комплексних геофизичких истраживања која се спроводе у циљу одређивања геотермалних потенцијала.

Исход предмета:
Наставом се постиже основа за даља усавршавања у домену геотермалних истраживања, примене термометријске методе, овладавање техником аквизије у домену термометрије, као и разумевање природе и потенцијала геотермалне енергије.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Теоријске поставке ентропије, термодинамике, термодинамички системи у равнотежи, комплексни термодинамички системи, топлотни токови, кретање масе у геотермалним резервоарима, одређивање параметара геотермалних резервоара геофизичким методама, основе термометрије, концепт геотермалне електране.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунске вежбе из домена теорије термодинамике, геофизичке термометрије и параметризације геотермалних резервоара геофизичким методама. Експерименталне вежбе из домена аквизиције термометријских података, параметризације и мониторинга термодинамичких система. У оквиру вежби студенти се припремају за израду семинарског рада.

Литература:
J.J.Jakosky, Геофизичка истраживања, 1964. Рударско-геолошки факултет, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Теоријске поставке изложене кроз мултимедијалне презентације и одговарајуће прорачуне на школској табли, уз практичне демонстрације мерења актуелним мерним системима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
20
20
20

Додатни услови оцењивања: