Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Геолошки хазард и ризик

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геолошки хазард и ризик

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање основних знања о природним и геолошким хазардима, методологији процене хазарда и ризика, могућностима и ограничењима примене метода, методама превенције и заштите.

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално изучавање и процену хазарда и ризика од геолошких хазарда.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод, Основни појмови и дефиниције, теоријске основе; 2. Геолошка средина-природна средина, природни хазарди-геолошки хазарди; 3. Социоекономски апект природних и геолошких хазарда, 4. Класификација геолошких хазарда; 5. Основни принципи изучавања геолошких хазарда и ризика; 6. Методе анализе геолошких хазарда; 8. Методе процене геолошких хазарда; 9. Методе анализе ризика од геолошких хазарда; 10. Методе процене ризика од геолошких хазарда; 11. Примена процене хазарда и ризика; 12. Методе превенције и заштите; 13. Управљање ризиком од геолошких хазарда; 14. Геолошки хазарди и ризик на територији Србије са посебним освртом на подручје Београда; 15. Законска регулатива и пракса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Квалитативна процена хазарда и ризика израда карте хазарда и ризика за различите намене

Литература:

  1. Fred G Bell: Geological Hazards, Their Assessment, Avoidance and Mitigation, 1999, F&FN Spon, ISBN: 0-419-16970-9
  2. Keith Smith: Environmental Hazards, assessing risk and reducing disaster, 2007, Taylor&Frensis, ISBN: 0-415-31804-1
  3. Проширена литература: Интернет презентације и публикације

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
10
Предиспитне обавезе Поена
5
5
20
20

Додатни услови оцењивања: