Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:719
E-mail: vidojko.jovic@rgf.bg.ac.rs

Геологија и заштита животне средине

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија и заштита животне средине

Предавачи: проф. др Видојко Јовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање сазнања о животној средини као делу цикличног кретања материје у природи и одговарајућих геолошких и геохемијских система, значају геолошких процеса за квалитет животне средине (тла, воде, ваздуха и биоте), примени геолошких, минералошких, петролошких, геохемијских, хидрогеолошких, геотехничких и геофизичких истраживања у проблематици заштите животне средине и могућностима сарадње са другим струкама у тој проблематици

Исход предмета: Оспособљавање за рад у области заштите животне средине као дела геолошких и геохемијских система и примену геолошких, минералошких, петролошких, геохемијских, хидрогеолошких, геотехничких и геофизичких истраживања у проблематици заштите животне средине и сарадњу са другим струкама у тој проблематици

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни проблеми заштите животне средине и значај геологије за њихово решавање. Животна средина као део цикличног кретања материје у природи и интеракције у систему литосфера-хидросфера-атмосфера-биосфера. Геолошко-геохемијски системи у животној средини. Процеси у системима стена-руда-вода-биота и њихов значај за квалитет животне средине. Геолошка проучавања животне средине (склоп терена, тектоника). Минералошка, петролошка и геохемијска пручавања животне средине. Утицаји лежишта минералних сировина и њихове експлоатације на животну средину. Хидрогеолошки процеси и животна средина, квалитет и заштита подземних и површинских вода. Геотехничка и геофизичка пручавања животне средине. Синтеза свих геолошких истраживања и постављање комплексних геолошких и геохемијских модела за заштиту и мониторинг животне средине. Сарадња геолога и других струка у решавању проблема заштите животне средине.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате програм предавања а обухватају и решавања различитих практичних проблема.

Литература:

  1. Публиковани радови.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама, постављање задатака, непосредан рад студената

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
30
20

Додатни услови оцењивања: