Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Даљинска детекција

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS), Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Даљинска детекција

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ курса је обука студената геологије да сателитске и аероснимке, као извор података, користе при геолошким истраживањима, да овладају актуелним техникама обраде снимака, њихове анализе и приказа података добијених са њих.

Исход предмета: Способност коришћења аеро и сателитских снимака при картирању терена, проучавању хидрогеолошких појава и облика, стабилности падина, истрашивању лежишта, геоморфолошких облика…

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Општe поставкe. Елементи даљинске детекције. Електромагнетна енергија. Сензор. Платформа. Аероснимци. Принцип стереоскопије. Стереоскопија аероснимака. Паралакса. Инверзни стереоскопски ефекат. Прикупљање геолошких података са аероснимака. Критеријуми. Анализа и иинтерпретација склопа, састава и старости. Фотогеолошка карта. Космички снимци. Системи за снимање. Дигитална анализа снимака. Прикупљање геолошких података са космичких снимака.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Спектар електромагнетне енергије. Сензори у даљинској детекцији. Снимци. Стереоскопија аероснимака. Ортоснимак и мозаик. Анализа и интерпретација литолошког састава, склопа, старости, хронолошких односа, стабилности падина, хидрогеолошких појава и облика, индикатора минералних сировина идр. на аероснимцима. Обрада сателитских снимака, припрема за рад. Геолошка анализа и интерпретација процесираних сателитских снимака.

Литература:

 1. Даљинска детекција, Р. Павловић, Т. Чупковић, М. Марковић, Завод за уџбенике, Београд, 2004.
 2. Fundamentals of Remote Sensing and Airphoto Interpretation, Th. Avery, G. Berlin, Macmillan, New York, 1992.
 3. Remote Sensing and Image Interpretation, T. Lillesand, R. Kiefer, John Wiley and soons, New York, 1994.

  Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  2 2 0 0

  Метода извођења наставе: Предавања, праћена слајдовима у “Power Point”, показне вежбе, самосталне вежбе

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  40
  25
  Предиспитне обавезе Поена
  10
  25

  Додатни услови оцењивања: