Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет:729
E-mail: nebojsa.vasic@rgf.bg.ac.rs

Седиментологија Б

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Седиментологија Б

Предавачи: проф. др Небојша Васић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Петрологија или петрологија седиментних стена

Циљ предмета: Студенти кроз овај специјалистички курс изучавају текстурне карактеристике седиментних стена и депозиционе системе.

Исход предмета: Надоградња знања из седиментних стена са обимом примереном практичној примени у одговарајућем студијском програму.

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Увод.Текстурне карактеристика седиментих стена (механичке, хемијске и органогене) Савремене класификације седиментих стена, посебно кластита и карбоната. Увод у депозиционе системе (континентални, прелазни и марински). Литофацијалне карте. Седиментолошки модели басена. Израда литолошких стубова.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Обучавање за макроскопску детерминацију седиментних текстура преко одговарајућих збирки стена, практична израда литолошких и литостратиграфских стубова и литофацијалних карата.

Литература:

  1. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања где је свака наставна јединица припремњена у визуелном облику (компјутерска презентација). Вежбања су са припремљеним збиркама текстура које се изучавају.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
45
Предиспитне обавезе Поена
5
5
45

Додатни услови оцењивања: