Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Стратиграфија Србије

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Стратиграфија Србије

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов:
Нема

Циљ предмета:
Циљ предмета СТРАТИГРАФИЈА СРБИЈЕ је да студент овлада савременим знањима из стратиграфије наших простора, да допринесе формирању слике о геолошкој грађи Србије. Поред тога треба да схвати њихов значај за друге геолошке дисциплине, да развије способност посматрања, апстраховања и закључивања у решавању појединих стратиграфских проблема.

Исход предмета:
Упознавање студената са најважнијим знањима из области стратиграфије, њеном улогом и значајем за упознавање стратиграфске грађе одређеног простора. Примена принципа стратиграфске клсификације са конкретним примерима на теренима Србије. Оспособљавање за коришћење знања из стратиграфије за објашњавање геолошке грађе Србије.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Елементарне чињенице о хроностратиграфским јединицама констатованим на тлу Србије. Општи хроно и фацијални стратотипови, домаћи хроно и фацијални стратотипови, њихов значај за одређивање положаја Србије у геотектонском смислу у појединим временским одељцима. Опште карактеристике најкрупнијих стратиграфских јединица на територији Србије. Опште особине и распрострањење. Најшире области развоја. Специфичне области развоја на територији Србије, за сваку од стратиграфских јединица. Палеонтолошки садржај и његов значај за стратиграфију. Посебан осврт на фосилоносне локалитете и њихов стратиграфски значај. Палеогеографске реконструкције положаја појединих јединица за сваку хроностратиграфску јединицу.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Цртање геолошких стубова појединих локалитета и обележавање одговарајућих подручја на картама. Цртање синтезних геолошких стубова и њихово тумачење. Нарочити осврт на карактер специфичних асоцијација фауне и њен значај за корелацију, реконструкцију средине и одређивање геолошке старости творевина.

Литература:
Анђелковић, М., 1978: Стратиграфија Југославије - палеозоик и мезозоик.- Минерва, 1017 стр., Суботица-Београд.
Ћирић, Б. 1996: Геологија Србије - грађа и развој земљине коре.- Геокарта, 273 стр., Београд.
Димитријевић, М. Д., 1995: Геологија Југославије.- Геоинститут и БАРЕX, Београд, 205 стр, Београд.
Петковић, К. (ур.) Геологија Србије, књ. II, Стратиграфија. ИРГиП., Руд.-геол. фак., Унив. Београду, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Предавања кроз аудиовизулене презентације, практична настава кроз самосталан рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
15
15
30

Додатни услови оцењивања: