Српски | English

Основи гемологије

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Основи гемологије

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов:
Нема

Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студент упозна са основним аспектима Основа гемологије

Исход предмета:
Савладавањем градива из предмета студент је оспособљен да решава једноставније проблеме у вези са јувелирним камењем, а стиче и основу за даље студирање, односно продубљивање градива

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод у гемологију, Механичке особине јувелирног камења, Физичке особине јувелирног камења, Основне форме брушења јувелирног камења, Методе проучавања јувелирног камења, Основе лапидарних техника, Основе процене јувелирног камења, Основне карактеристике дијаманта као јувелирног камена, Обојено јувелирно камење (варијетети корунда, варијетети берила), Симуланти природног јувелирног камења, Вештачко добијање јувелирног камења.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе се одвијају по горе методским јединицама. Предвиђају се три колоквијума..

Литература:
Babič D, Основи гемологије, скрипта у припреми
Solodova P,,Andreenko, Granadšikova D.,(1985): Opredelenie Óvelirnih kamney, Mir, Moskva

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе:
Предавања - Power Point презентације Вежбе-практичног карактера по одређеним методским јединицама

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
5
10
45

Додатни услови оцењивања: