Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Геонаслеђе и геотуризам

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геонаслеђе и геотуризам

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање општих знања о значају геоналсеђа и оспособљавање кадрова за професионално бављењем пословима геонаслеђа

Исход предмета: Након савладаног курса, студент треба да се упозна са општим појмовима о геонаслеђу у Србији, вредновању објеката области привреде, културе и науке.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Појам и значај геонаслеђа, историјски развој идеје геолошког наслеђа у Европи и Србији. Однос геодиверзитета и геонаслеђа. Критеријуми и опште прихваћени стандарди у дефинисању и издвајању објеката геонаслеђа. Методологија истраживања објеката, критеријуми вредновања геолошког наслеђа код нас и у свету. Интерпретација објеката геолошког наслеђа у геолошким картама и тумачима и пројектним документацијама. Гонаслеђе као културна баштина. Геонаслеђе и туриза., Концепт геолошког наслеђа у Србији, правни аспект и законски оквири. Заштита објеката геолошког наслеђа.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Упознавање са са многим важним објектима и локалитетима од посебног значај.

Литература:

  1. Wimbledon W. A. P., BentonM.J., Bevins. R.E., Bleck G.P., Bridgland D.R., Cleal C.J., Cooper R.G., May V.J., 1995:The development of a methodology for the selection of British sites for conservation. Part 1. Modern Geol., 20, p. 159-202.
  2. ProGeo (Wimbledon W. Et al) 1998: A first attempt at a geosites framework for Europe- na IUGS initiative to support recognition of world heritage and European geodiversity, Geologica Balkanica 28, 3-4, Special issue «Geologica heritage of Europe», BAN, p. 5-32.
  3. Nojković c, Mijović D., 1998; Zaštita geonasleđa u Srbiji- nekad i sad. Zaštita prirode, 50. Zavpod za zaštitu prirode Srbije, 439-442.
  4. Пантић Н, Белиј С Мијовић Д. (1998): Геонаслеђе у систему притодних вредности и његова заштита у Србији; Часопис Заштита притоде, бр. 50, Завод за заштиту природе Србије, Београд, 407-413.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања са видеопрезентацијама

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
5
5
25
25

Додатни услови оцењивања: