Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:514
E-mail: jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs

Настанак и развој живог света

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS), Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Настанак и развој живог света

Предавачи: проф. др Јелена Миливојевић, Бојана Џинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Nema

Циљ предмета: Циљ овог предмета је стицање знања о еволуцији живог света на Земљи.

Исход предмета: Студенти стичу знања о појављивању, развоју и изумирању различитих група организама кроз геолошко време, као и променама палеогеографских и палеоеколошких прилика у историји Земље.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Први облици живота. Теорије о настанку прве ћелије способне за деобу. Најстарије познате фосилне групе. Најпознатије фосилне биоценозе безскелетних организама. Прва еволуциона експлозија. Велика диверзификација и ширење многих кола морских организама. Освајање копна. Најстарије копнене биљке. Појава првих диносауруса и првих сисара. Мезозојска доминација диносауруса и других рептила. Обнова живог света после велике катастрофе пре 65 милиона година. Диверзификација сисара. Појава и развој човека.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Практичан рад на фосилном материјалу. Израда презентација самосталних студентских радова.

Литература:

  1. Norman D., 1994: Prehistoric life, The rise of the vertebtates, MacMillan USA, 1-246.
  2. R. Moody., 1980: Prehistoric World. - Optimum Books
  3. J.Ch. Balouet., 1990: Extinct Species of the World. - Barrons, New York
  4. D. Lambert, D. Naish, E. Wyse., 2001: Encyclopedia of Dinosaurs & Prehistoric Life. - A Dorling Kindersley Book, London
  5. S. M. Stanley., 1993: Exploring Earth and Life through Time. - W.H. Freeman and co., New York

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз савремену визелну презентацију, пројекције филмова, практичан рад на фосилном материјалу, учење критичке селекција података за израду самосталних студентских радова на основу стручне литературе и интернета, израда и презентација самосталних радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
30
20

Додатни услови оцењивања: