Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска геологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS), Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска геологија

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Овладавање знањима потребним за разумевање механизма понашања стенских маса и терена у условима деловања природних агенасa - у смислу геолошких хазарда, у изградњи и интеракцији са објектима, упознавање са основама методологије инжењерскогеолошких истраживања неопходним у комуникацији на истраживачким пројектима yа различите врсте објеката, упознавање са инжењерскогеолошким условима изградње различитих врста објеката.

Исход предмета: Оспособљеност за самостално и целовито сагледавање проблема у обезбеђењу потребних инжењерскогеолошких услова изградње објеката, у примени основних метода инжењерскогеолошких истраживања, оцени утицаја геолошких хазарда.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет изучавања инжењерске геологије, основни појмови, однос према другим геолошким и негеолошким дисциплинама, Инжењерскогеолошке врсте стенских маса и њихова основна својства, Својства стена: петрографска, физичка, водно-физичка, Механичка и технолошка својства стена, Својства стенских маса у склопу терена, терен као природна конструкција,Савремени геолошки процеси, егзогени: различити типови ерозије, Падински процеси, Ендогени савремени геол. процеси: геотермичност, неотектоника, сеизмичност, Основи методологије инжењерскогеолошких истраживања, Инжењерскогеолошки услови изградње хидротехничких објеката, Инжењерскогеолошки услови изградње подземних објеката, Инжењерскогеолошка истраживања за потребе просторног и урбаног планирања, Инжењерскогеолошки услови изградње саобраћајбница, Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње депонија. Примери из праксе.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда елабората вежбања са приказом резултата појединачних метода истраживања, самостално урађеним инжењерскогеолошким пресеком терена, приказом и анализом инжењерскогеолошких истраживања за конкретан објекат .

Литература:

  1. М.Јањић, 1982, Инжењерска геологија са основама геологије, Научна књига, Београд
  2. М.Јањић, 1979, Инжењерска геодинамика, РГФ, Београд
  3. Bel F.G. 1993, Engineering geology, Blackwell Sc.Ltd. Oxford
  4. Радови са научно стручних скупова и часописа, доступна практична искуства из реализацје различитих пројеката

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, визуелна презентација, консултације, израда и одбрана вежби, израда и презентација семинарских радова, непосредно упознавање са иѕвођењем истражива

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
40

Додатни услови оцењивања: