Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Геологија Србије

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS), Економска геологија (VI семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Геотехника (IV семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS), Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија Србије

Предавачи: проф. др Љупко Рундић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање општих знања о тектонској рејонизацији Србије и развоју научне мисли у вези са геолошком грађом и тектоником Србије, као дела Балканског полуострва.

Исход предмета: Након савладаног курса, студент треба да познаје све главне геотектонске јединице Србије и њихову унутрашњу грађу.

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Изучавање положаја Србије у тектонском плану Алпа и Европе. Изучавање геолошке грађе и издвајање главних тектоностратиграфских јединица као што су Српско-македонска маса, Карпато-балканиди, Динариди и Панонски басен са интраконтиненталним басенима. У оквиру наведених јединица приказују се синтезни прегледи мишљења и схватања о геолошкој грађи наших простора, унутрашња грађа тектоностратиграфских јединица, тектонске карактеристике, метаморфизам и магматизам.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе се односе на самостални рад по појединим питањима ужих тектоностратиграфских јединица., као и теренска настава у бази и у виду екскурзија.

Литература:

  1. Aнђелковић М., 1982: Геологија Југославије РГФ, Београд
  2. Грубић, А. и Маровић, М. Геологија СЦГ, интерна скрипта
  3. Димитријевић, М.Д., 2000. Геологија Југославије, Барекс, Београд
  4. Актуелни научни радови везани за геологију ових простора

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео) и посебних предавања по позиву за поједине стариграфске одељке.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
20
20
20

Додатни услови оцењивања: