Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет:215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Палеогеографија

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Палеогеографија

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов:
нема

Циљ предмета:
Упознавање са физичко-географским приликама које су постојале у геолошкој историји Земље, узрок њихових појава и последице које су оставиле за собом.

Исход предмета:
Схватање палеогеографског развоја наше планете од тзв. „космичке фазе“ до савременог периода, те примена у сродним геолошким дисциплинама.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Развој палеогеографије. Елементи предела. Тектонски покрети и палеогеографија. Палеогеографске карактеристике кроз геолошке ере. Формирање атмосфере и њена еволуција. Формирање хидросфере и биосфере, и њихова еволуција. Палеоклиматологија. Еволуција климе кроз геолошку историју. Појаве заглечаравања у геолошкој прошлости. Палеобиогеографска реонизација и палеобиогеографске јединице. Велике катастрофичне појаве - узрочници палеогеографких промена. Различити типови палеогеографских карата.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Видео пројекције научних серијала. Демонстрација атласа палеогеографских и литолошко – палеогеографских карата из разних земаља. Израда семинарског рада. Самостална реконструкција ареала одређене групе организама на подручју Србије и Европе.

Литература:
DAVID SCHWARTZMAN, 1999: Life, Temperature and the Earth.- Columbia University, 1-239, New York.
ЕРЕМИЈА М., 1980: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет у Београду, 1-316, Београд
STANLEY M. STEVEN, 1992: Exploring Earth and Life through Time.- W.H. Freeman and Company, 1-538, New York.
TOMAS M. CRONIN, 1999: Principles of Paleoclimatology.- Columbia University, 1-441, New York.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Pointu.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
35
Предиспитне обавезе Поена
10
15
20
20

Додатни услови оцењивања: