Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:120
E-mail: branko.gluscevic@rgf.bg.ac.rs

Истражно бушење Б

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS)

Назив предмета: Истражно бушење Б

Предавачи: проф. др Бранко Глушчевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов:
Нема

Циљ предмета:
Стицање знања о техници и технологији истражног и дубоког бушења уопште, методама и опремом за бушење. Тежиште је стављено на језгровање, односно узорковање стенског материјала и различите поступке језгровања примерене стенама у којима се буши.

Исход предмета:
Стицање знања о техници и технологији истражног бушења, методама и опремом за бушење. Акценат је стављен на технике опробавење језгра и различите поступке језгровања примерене стени у којој се буши.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Бушотина и њени елементи. Бушење. Физичко-механичке, техничке и структурне особине стена. Поступци језгровања и уређаји за језгровање. Wire Line уређај за језровање. Уређаји за орјентацију језгра. Флуиди за испирање. Прибор за бушење. Уређаји и опрема за маневрисање. Бушилице. Режим бушења. Заштита бушотине. Ликвидација бушотине. Хаварије у процесу бушења. Девијација бушотине. Усмерено бушење. Ударно бушење. Ударно-ротационо бушење. Израда дубоких бушотина. Мере сигурности и заштите.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате методске јединице са предавања. Упознавање са бушаћим прибором и техником рада.

Литература:
Торбица С., Лековић Б., 2001: Истражно бушење. Рударско-геолошки факултет, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
4*10

Додатни услови оцењивања: