Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail:

Основи нуклеарне физике

О предмету

Студијски програм: Геофизика (III семестар -OAS)

Назив предмета: Основи нуклеарне физике

Предавачи: Зоран Трифковић, мр Добрица Николић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов:
Нема

Циљ предмета:
Стицање знања о природи нуклеарне силе, настајању и врстама радиоактивног зрачења и о утицају овог зрачења на животну средину.

Исход предмета:
Оспособљавање студената за откривање и мерење интензитета радиоактивног зрачења, предузимање мера заштите и правила дозиметрије, у окружењу геолошких структура у којима се јавља како природно тако и радиоактивно зрачење које потиче из нуклеарних реактора.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод. Структура и својства језгра. Енергија везе и нуклеарна сила. Енергијска стањ језгра. Радиоактивност. Време полураспада и активност. Серије радиоактивног распада. Датирање помоћу радиоизотопа. Детекција зрачења. Нуклеарне реакције и трансмутација елемената. Вероватноћа дешавања нуклеарне реакције. Нуклеарна фисија; нуклеарни реактори. Термонуклеарна фузија. Пролазак зрачења кроз материју. Радиационо оштећење. Мерење радијације – дозиметрија. Радијациона дијагностика у науци и технологији. Заштита од радиоактивног зрачења

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунске и показно-експерименталне вежбе прате садржај предавања.

Литература: .
Крпић, Д., Аничин, И., Савић, И., 1996: Нуклеарна физика кроз задатке. Универзитетски уџбеник. Београд.
2. Георгијевић, В. и остали, 2005: Предавања из Физике, Технички факултети, Универзитета БУ.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе су аудиторне. Експерименталне и показне вежбе се изводе у лабораторији.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
40
Предиспитне обавезе Поена
10
30

Додатни услови оцењивања: