Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Основи геодезије

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геодезије

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Nema

Циљ предмета: Упознавање студента са класичним и савременим геодетским технологијама, геодетским инструментима и методама за одређивање просторних координата тачака на земљиној површи, коришћењем просторних координата преко 2Д и 3Д аналогних и дигиталних планова и карата.

Исход предмета: Стицање основних појмова о мерењима, изради и коришћењу аналогних и дидгиталних геодетских подлога.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Општи појмови. Историјски развој, задаци, облик и димензије Земље, врсте пројекција, координатни системи, мерне јединице, геодетске мреже, инструменти и врсте инструмената, мерења и врсте мерења. Инструменти и прибор за геодетска мерење. Теодолит, врсте теодолита, саставни делови. Нивелир, врсте нивелира, саставни делови.Пантљике. Методе геодетских мерења. Методе мерења хоризонталних углова, методе мерења вертикалних углова, методе мерења висинских разлика, методе мерења дужина. Методе снимања детаљних тачака. Обрада резултата геодетских мерења. Обрада теренских записника. Рачунање координата геодетских тачака. Рачунање надморских висина геодетских тачака. Дефиниције основних појмова графичких приказа у геодезији. Дефиниције и садржај карата, планова, пресека, профила, аксонометријског приказа. Размере и координатни системи који се користе код планова и карата. Симболи, ознаке и условни знаци. Дигитални планови. Дефиниције и карактеристике дигиталног плана. Коришћење планова и карата. Коришћење планова и карата у функцији интерпретације прстора и као основе за пројектовање. Рачунање површина, рачунање запремина земљаних маса и корисне минералне сировине. Геодетска обележавања. Обележавање правца, дужине, тачке. Геодетски инструменти специјалне израде. ГПС уређаји, 3Д ласер скенери. Примена појединих инструмената у геолошким радовима.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате предавања извођењем и израдом практичних задатака и елабората.

Литература:

  1. Димитријевић С., 1996.: Геодезија, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Димитријевић С., 1998.: Приручник из геодезије, РГФ, Београд
  3. Димитријевић С., 1994.: Збирка решених испитних задатака из геодезије, Рударско-геолошки факултет, Београд
  4. Димитријевић С., 1996.: Практикум за вежбе из геодезије, РГФ, Београд
  5. Михаиловић К., Врачарић К., 1996.: Геодезија 1, Грађевинска књига, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава у учионици и практична на геодетским полигонима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: