Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:237
E-mail: dragana.djuric@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из геофизике I

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из геофизике I

Предавачи: доц. др Драгана Ђурић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савладавање технологије извођења геофизичких истраживања, као и комплетан процес припреме за излазак на терен. Све се ово изводи при практичној примени геофизичких истраживања у оквиру различитих врста геолошких истраживања.

Исход предмета: Исход предмета је тај да студент буде у стању да самостално обави геофизичка мерења и да разуме прикупљене податке на терену. Такође, на овом нивоу, студент има основу да се усавршава за сложеније ситуације, које задиру у процес обраде и интерпретације.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Анализа пројекта геофизичких истраживања. Припрема документације потребне за теренски рад. Припрема подлоге (геолошка карта, топографска карта) за теренски рад. Формирање екипе за сваку методу која се примењује. Налажење документације о основним (базним) мереним тачкама. Провера опреме за теренска мерења. Баждарење инструмената. Одлазак на терен. Постављање профила или мреже мерних тачака. Техника мерења. Узимање узорака. Вођење записника на терену. Обрада података на терену.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Комплетна теоријска настава примењује се у пракси, на терену, а резултат је елаборат о извршеним теренским мерењима.

Литература:

  1. Мирослав Старчевић, Александар Ђорђевић; 1998. Основе геофизике II (гравиметријске методе, геомагнетске методе), Универзитет у Београду, Београд.
  2. Шандор Слимак; 1996. Инжењерска геофизика, РГФ, Београд.
  3. Ј.Ј.Јakosky:1960. Геофизичка истраживања, Научна књига, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Практична настава се изводи на терену и прати предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: