Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12

Кабинет:237
E-mail: vesna.cvetkov@rgf.bg.ac.rs

Основи магнетометрије

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи магнетометрије

Предавачи: проф. др Весна Цветков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент научи основне појмове везане за магнетно поље Земље, да схвати основне карактеристике које утичу на живи и неживи свет, као и поступке које може да примени да би дошао до података који су значајни за дефинисање полупростора испод Земљине површи.

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геомагнетским истраживањима, као и добре основе за даље изучавање поступака везаних за обраду и интерпретацију прикупљених података.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Магнетно поље Земље, његови елементи и геомагнетске координате. Магнетске карте. Анализа магнетног поља Земље; нормално поље и свођење на дату епоху. Промене магнетног поља у времену; реверзност диполног поља. Вековне и периодичне варијације; поремећаји магнетног поља Земље. Магнетска својства минерала и стена. Киријева температура, сатурациона магнетизација, индукована и реманентна магнетизација. Основи археомагнетских и палеомагнетских испитивања. Инструменти у геомагнетизму. Поступци (врсте) мерења у геомагнетизму.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Упознавање са магнетским картама. Рачунање нормалног поља. Посета геомагнетској опсерваторији.

Литература:

  1. Драгољуб Стефановић, 1978: Геомагнетске методе истраживања, Завод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања, Београд.
  2. Старчевић, М.,Ђорђевић, А., 1998: Основе геофизике II, Универзитет у Београду, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: