Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:238
E-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Основи сеизмометрије

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи сеизмометрије

Предавачи: доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основа сеизмометрије, од извођења мерења на терену и обраде сеизмометријских података, до базичне интерпретације и практичне примене резултата сеизмометријских истраживања за решавање различитих проблема.

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за рад са опремемом за сеизмометријска истраживања, извођење мерења на терену, обраду резултата мерења и базичну интерпретацију резултата, као основе за даље усавршавање, како у пракси, тако и током образовања на вишим нивоима студија.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основе теорије простирања таласа. Простирање таласа у геолошким срединама. Простирање таласа у услојеној средини. Ходохроне преломљених и одбијених таласа за различите моделе полупростора. Извори таласа у сеизмометрији. Инструменти и поступци везани за аквизицију података. Одређивање оптималних параметара аквизиције. Припрема и обрада података сеизмичког рефлективног поступка. Припрема и обрада података сеизмичког рефрактивног поступка. Основе интерпретације резултата сеизмометријских истраживања. Примена сеизмометријских истраживања за решавање геолошких и других проблема.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Решавање рачунских задатака, теоријских и практичних проблема. Обрада сеизмометријских података. Приказивање резултата сеизмометријских испитивања.

Литература:

  1. Драгашевић, Т., 1983: Сеизмичка истраживања. Геофизчки институт, Београд.
  2. Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  3. Драгољуб Стефановић, Станиша Мартиновић, Слободан Станић; 1996. Основе геофизике I (сеизмичка рефракциона испитивања, сеизмичка рефлективна испитивања, геофизички каротаж), РГФ, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: