Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:238
E-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Основи електрометрије

О предмету

Студијски програм: Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основи електрометрије

Предавачи: доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање знања из групе електричних метода примењене геофизике, односно методе привидне специфичне електричне отпорности, сопственог потенцијала, изазване поларизације, еквипотенцијалних линија, односа пада потенцијала и методе зароњене електроде.

Исход предмета: Наставом се постиже основа за даља усавршавања нарочито у погледу пројектовња, мерења, прикупљања и обраде података електрометријских метода, као и за њихову квалитативну и квантитативну интерпретацију.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Електричне особине стена и минерала, природа и порекло спонтаног потенцијала,начини провођења електричне струје, подела електрометријских метода истраживања, расподела потенцијала у пуном хомогеном и изотропном простору и полупростору, расподела потенцијала у случају хоризонтално услојеног полупростора и вертикално услојеног полупростора, расподела потенцијала у случају хомогено анизотропног полупростора, дефиниција привидне СЕО, мерни распореди електрода, сметње при мерењу и однос користан сигнал/сметња. Природа и порекло изазване (индуковане) поларизације и параметри методе изазване поларизације (коефицијент поларизације, метал фактор..).

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе: Теренска мерења и прикупљање података, конструкција мерених дијаграма, секција и карата на основу параметара добијених методом сопственог потенцијала, изазване поларизације, односа пада потенцијала, еквипотенцијалних линија, методе зароњене електроде и привидне специфичне електричне отпорности.

Литература:

  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Аранђеловић Д.,1976: Геофизика на карсту. Геофизички Институт,Београд.
  3. Аранђеловић Д., 2001: Примена геофизике у инжењерској геологији и хидрогеологији. НИС-Нафтагас, Novi Sad.
  4. Сретеновић Б. и Ђекић С.,: Геофизика и заштита животне средине. Рударско-геолошки факултет,Београд.
  5. J.J.Jakosky, Геофизичка истраживања, 1964. Рударско-геолошки факултет, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска разматрања комбинована са презентацијом на рачунару теоретских основа метода сопственог потенцијала, изазване поларизација,еквипотенцијалних линија, односа пада потенцијала, методе зароњене електроде и привидне специфичне електричне отпорности.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: