Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Основи гравиметрије

О предмету

Студијски програм: Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основи гравиметрије

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић, доц. др Снежана Игњатовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основа гравиметрије, од извођења мерења на терену до израде и базичне интерпретације грвиметријских карата и практичне примене резултата гравиметријских истраживања за решавање различитих геолошких проблема.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за рад са опремемом за гравиметријска истраживања, извођење мерења на терену и обраду резултата мерења, коришћење гравиметријских база података и базичну интерпретацију гравиметријских карата.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне врсте гравиметријских истраживања. Гравитационо поље Земље. Нормална расподела и мерене вредности гравитационог убрзања, аномалије гравитационог убрзања. Инструменти, који се користе у гравиметрији. Гравиметријска мерења на копну, на површи и испод површи мора, из различитих летелица и сателита. Методика гравиметријских мерења (распоред мерних тачака, техника мерења). Густина минерала и стена, одређивње густине. Решавње директног и обрнутог задатка. Аномалије изазване узрочницима правилног облика. Обрада и анализа података гравиметријских мерења. Основна интерпретација резултата гравиметријских истраживања. Примена гравиметријских истраживања за решавање геолошких и других проблема.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Решавање рачунских задатака, теоријских и практичних проблема. Обрада гравиметријских података. Израда и геолошко тумачење гравиметријских карата. Израда семинарског рада на задату тему.

Литература:

  1. Старчевић, М., 1991: Гравиметријске методе истраживања. Наука, Београд.
  2. Мирослав Старчевић, Александар Ђорђевић; 1998. Основе геофизике II (гравиметријске методе, геомагнетске методе), Универзитет у Београду, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје. Кроз израду семинарског рада, студент савладава део градива.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: