Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:237
E-mail: snezana.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Примена рачунара у геофизици

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Примена рачунара у геофизици

Предавачи: доц. др Снежана Игњатовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање рада на рачунару, кроз примену основних рачунарских програма, који се користе у геофизици. Циљ је да се студент обучи како да креира и користи различите базе података, као и да текстулано и графички презентује резултате стручног и научно-истраживачког рада, користећи различите рачунарске програме.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за рад са основним рачунарским програмима (који се примењују у геофизици) и геофизичким базама података, неопходних за савлађивање стручних предмета на вишим годинама студија, као и за научно-истраживачки рад и рад у струци.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Уводно предавање о примени рачунара у геофизици, детаљно упознавање са програмом предмета. Како ради рачунар. Интернет. Програми за обраду текста, основна правила писања текста. Програми за рад са табелама. Програми за обраду графичких прилога и слика. Програми за израду графичких прилога и слика. Програми за израду презентација, основна правила за успешно презентовање резултата рада. Геофизичке базе података и друге базе података, које се користе у геофизици. Програми за израду графикона и прифила. Програми за израду карата и блок-дијаграма. Специфични геофизички програми

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Избор теме за пројекат (кроз вежбе студент се припрема за израду пројекта, који презентује на завршном испиту) и процена предзнања студената.. Коришћење Интернета. Обрада текста (уношење, слагање и преламање текста, формуле, слике, табеле). Рад са табелама. Обрада графичких прилога (карте и слично) и слика. Израда једноставних слика и графичких прилога.Израда презентација (уношење текста, формула, табела, графичких прилога). Рад са геофизичким и другим базама података. Израда графикона и профила. Израда различитих типова карата и блок-дијаграма.

Литература:

  1. Митрић, Н.: Основи рачунарских система. ЦЕТ
  2. Сва доступна литература о програмима, који се користе током курса.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Све вежбе су практичне и изводе се на рачунару, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: