Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:259
E-mail: lidija.beko@rgf.bg.ac.rs

Енглески језик 4

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Енглески језик 4

Предавачи: проф. др Лидија Беко

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов: Nema

Циљ предмета: Основни циљ предмета је усавршавање савремених научних тремина, као и развијање језичких вештина разумевања, превођења и писања.

Исход предмета: Основни задатак наставе енглеског језика је осамостаљивање студената у коришћењу литературе на енглеском језику, као и овладавање вештином пословно-научне комуникације.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Укључује увођење основних морфолошко-синтаксичких структура и вокабулара, најчешће заступљених у језику ове струке, на сложеним, лексички богатим текстовима.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате предавања и усмерене су на писмено и усмено савладавање појединих тематских целина.

Литература:

  1. Стојадиновић, З., 2005: Енглески језик за рударе и геологе. Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Oxford Dictionary of Earth Sciences, 2003, OUP, Oxford.
Поповић, Љ., Мирић, В., 1990: Граматика енглеског језика. Завет, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена примерима. Савладавање градива на вежбама и уз израду тестова и семинарских радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
20
40
10

Додатни услови оцењивања: