Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-11; четвртак 11-12

Кабинет:266
E-mail: rade.jelenkovic@rgf.bg.ac.rs

Лежишта минералних сировина Б

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IV семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Лежишта минералних сировина Б

Предавачи: проф. др Раде Јеленковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање знања о основним појмовима из области науке о лежиштима минералних сировина, срединама и условима њиховог стварања, контролним факторима полођаја, геологијом и генезом различитих типова лежишта минералних сировина.

Исход предмета: Овладавање знањима из области систематике лежишта минералних сировина, њихове генезе, везе са одређеним геотектонским јединицама и еволуцијом Земљине коре.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Општи појмови о лежиштима минералних сировина. Материјални састав минералних сировина. Металогенетске јединице и епохе. Ендогена лежишта минералних сировина. Егзогена лежишта минералних сировина. Метаморфогена лежишта. Лежишта изабраних представника лежишта металичних и неметаличних минералних сировина. Лежишта фосилних горива: лежишта угља, уљни шкриљци, лежишта нафте и земног гаса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате предавања. Обухватају анализу карактеристичних представника економских типова лежишта металичних и неметаличних минералних сировина и лежишта фосилних горива.

Литература:

  1. Јанковић, С., 1981: Лежишта минералних сировина – генеза рудних лежишта. РГФ. Универзитет у Београду, 540 стр.
  2. Gilbert J., Park F., 1986: The geology of ore deposits. W.H. Freeman and Company. New York. 983 pp.
  3. Evans A., 1993: Ore Geology and Industrail Minerals. Univ. of Leicester, 3rd edition. Blackwell Science. 389 pp.
  4. Jеленковић, Р., 1999: Лежишта металичних минералних сировина. РГФ. Универзитет у Београду, 450 стр.
  5. Мудринић, Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. РГФ. Универзитет у Београду, 389 стр.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити праћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и тестови.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
10
40

Додатни услови оцењивања: