Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

Структурна геологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Геотехника (III семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS), Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Структурна геологија

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Је упознавање са основама Структурне геологије као научне дисциплине и морфолошким, генетским и кинематским карактеристикама простих и сложених геолошких структура.

Исход предмета: По одслушаном курсу из Структурне геологије и добијању позитивне оцене стеченог знања, студент ће бити способан да препозна све основне типове геолошких структура, да презентује начин појављивања, детаљно опише морфологију, прикаже начин настанка геолошких структура и објасни њихову генезу.

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Упознавање појма геолошка структура. Просторни положај и начин приказивања геолошких структура. Прикупљање података и рад на терену. Пројекције положајне лопте у структурној геологији. Наука о склопу. Увод у појмове силе (стреса) и деформације стенских маса. Појам дуктилних (пликативних) и кртих (дисјунктивних) структурних облика. Пукотине, раседи, пукотински и раседни склопови. Набори, карактеристике наборног склопа. Секундарне структурне. Кливаж, будинаж, мулион структуре. Увод у структурну анализу.
Практична настава:
Вежбе - Рад са геолошким компасом. Стереографска пројекција. Пројекција положајне полулопте, Schmidt-ове Wulf-ове мреже. Употреба пројекције положајне полулопте. Ротација положајне полулопте. Приказивање геолошких структура. Конструкција и интерпретација геолошких структура на картама. Тектонске координатне осе и геометрија пукотинских система. Анализа дисконтинуитета пукотина, раседа. Осе стреса. Раседнути набор. Схема Мудија и Хила. Класификовање наборних структура. Конструкција набора на основу изогона пада. Статистички дијаграми елемената склопа.

Литература:

  1. Price J.N., Cosgrove J. W., 1991: Analysis of Geological Structures; Cambridge University Press. UK.
  2. Петровић Б., 1991: Структурна геологија – практикум; Лабораторија за методе геолошког картирања, Београд.
  3. Димитријевић М., 1964: Структурна геологија – скрипта; Рударско-геолошки факултет, Катедра за методе геолошког картирања, Београд.
  4. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски радови

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
5
15
40

Додатни услови оцењивања: