Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 09-12;среда 9-12

Кабинет:728
E-mail: kristina.saric@rgf.bg.ac.rs

Петрологија

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS), Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Петрологија

Предавачи: проф. др Кристина Шарић, мастер Бојан Костић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Nema

Циљ предмета: Упознавање са основним магматским, седиментним и метаморфним стенама, њиховим склопом и саставом, економским значајем, дистрибуцијом и срединама стварања, као и распрострањености, посебно на територији наше земље.

Исход предмета: Оспособљавање за директан практичан рад на терену - одредбa врсте стена и петрографску анализу (структура, текстура, састав) и припрема за више нивое студија.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Грађа Земље (тектоника плоча). Минерали- петрогени и рудни. Магматски процеси и магматске стене. Класификација, терминологија и номенклатура. Геотектонске средине стварања. Седиментне стене - Класификација, терминологија и номенклатура, седиментационе средине. Метаморфне стене - Класификација, терминологија и номенклатура. Околорудне промене и метаморфне фације.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате програм предавања а обухватају макроскопску детерминацију састава, склопа и врсте стене.

Литература:

  1. Вера Ђорђевић, Предраг Ђорђевић, Драган Миловановић, 1991. Основи петрологије. Наука, Београд, 223 стр. - ОБАВЕЗАН УЏБЕНИК
  2. Емин Мемовић, Вера Кнежевић, Владица Цветковић, 2003. Основи петрографије. Универзитет у Приштини, Косовска Митровица (Нови Пазар Yugo Graf), 187 стр.
  3. Велимир Јовановић, Даница Срећковић-Батоћанин, 2006. Основи геологије. Завод за уџбенике, Београд, 162 стр.
  4. Brian J. Skinner, Stephen C. Porter, 1989. The Dynamic Earth: An Introduction to Physical Geology. John Wiley and Sons, Inc. New York.
  5. Ненад Билбија, Весна Матовић, 2009. Примењена петрографија – својства и примена камена. Грађевинска књига, Београд, 430 стр.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, Теренска настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
18-30
10-20
Предиспитне обавезе Поена
6-10
6-10
18-30

Додатни услови оцењивања: