Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математика 3

О предмету

Студијски програм: Геофизика (III семестар -OAS)

Назив предмета: Математика 3

Предавачи: проф. др Драган Станков, Милош Манић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Nema

Циљ предмета: Циљ наставе је савладавање диференцијлалних и линеарних једначина вишег реда, вишеструких криволинијских и површинских интеграла, чиме се стичу теоријске основе неопходне за разумевање стручних предмета.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања из математике, неопходног за даље праћење и разумевање стручних предмета, рад у струци и научно-истраживачки рад.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Системи диференцијалних једначина. Први интеграли. Системи линеарних једначина првог реда са константним коефицијентима. Вишеструки, криволинијски и површински интеграли. Двоструки интеграли. Троструки интеграли. Криволинијски интеграли прве и друге врсте. Површински интеграл прве и друге врсте. Редови. Нумерички редови, основни појмови и тврђења. Лапласова трансформација. Елементи векторске анализе и теоријеа поља. Парцијалне диференцијалне једначине.

Практична настава: Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.

Литература:

  1. Миличић Н., Обрадовић М., 2003: Елементи више математике, Академска мисао, Београд.
  2. Обрадовић И., 1998: Збирка решених задатака из Математике II, Рударско-геолошки факултет у Београду.
  3. Миличић Н., Обрадовић М., 2004: Збирка задатака из више математике, Академска мисао, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15

Додатни услови оцењивања: