Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12; петак 10 - 12

Кабинет:720
E-mail: aleksandra.rosic@rgf.bg.ac.rs

Минералогија

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (II семестар -OAS), Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Минералогија

Предавачи: проф. др Александра Росић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Nema

Циљ предмета: Упознавање са физичким и хемијским карактеристикама и морфологијом основних петрогених и рудних минерала

Исход предмета: Стицање основних сазнања о минералима неопходних за разумевање састава и грађе земљине коре

Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјат минералогије и минерал као основни састојак литосфере; Карактеристике кристалне и аморфне материје; Начин појављивања минерала у природи; Кристал, гранични елементи и елементи симетрије; Кристалне системе; Физичке особине минерала; Постанак минерала; Класификација минерала на основу хемиског састава; Самородне минералне врсте и сулфиди; Минерали из групе оксида, хидроксида и карбоната; Минералне врсте из групе сулфата, халоида, волфрамата, молибдата, фосфата и бората. Тектосиликати; Филосиликати; Иносиликати, Циклосиликати, соросиликати и незосиликати;

Практична настава:Вежбе
Непосредна одредба граничних елемената и елемената симетрије на моделима кристала; Макроскопско препознавање теоријски обрађених минералних врста на основу карактеристичних физичких особина;

Литература:

  1. Данило Бабич, 2003: Минералогија, Издавач - аутор, Београд
  2. Deer, W.A., Howie, R.A., and Zussman, J., 1966: An Introduction to the Rock-Forming Minerals: New York, John Wiley and Sons, 528p.
  3. Milan Ilić i Stevan Karamata, 1978: Specijalna mineralogija, Prvi deo, Izdavačko - informativni centar studenata, Beograd
  4. Stevan Karamata, 1978: Specijalna mineralogija, Drugi deo, Izdavačko - informativni centar studenata, Beograd

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава: - Интерактивна уз Power Point презентације сваке наставне јединице
Практична настава:
- Интерактивна уз непосредно вежбање са моделима кристала и збиркама минерала

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
5
5
(2*20)40

Додатни услови оцењивања: