Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Геоморфологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS), Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (II семестар -OAS), Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геоморфологија

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Nema

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање студената геологије са процесима у којима настаје рељеф, резвојем рељефа у времену и његове зависности од геолошке грађе.

Исход предмета: Могућност читања топографске карте и њеног коришћења за приказ геолошких података, примене знања у даљем проучавању ендогених и егзогених процеса, тумачењу неотектонске активности, тумачењу геолошке грађе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Геоморфолошки процес. Класификација рељефа. Елувијални процес. Падински процеси. Механизам процеса и развој процеса. Флувијални процес. Механизам процеса и развој у времену. Дренажно подручје као геоморфолошка јединица. Крашки процес. Механизам процеса и развој у времену. Глацијални процес. Механизам процеса и развој у времену. Марински процес. Механизам процеса и развој у времену. Еолски процес. Механизам процеса и развој у времену. Aнтропогени процеси. Ендогени агенси у геоморфологији.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Топографска карта: приказивање рељефа на топографској карти, конструисање топографске карте, мерења на топографској карти (растојања, површина, нагиб, запремина). Топографски профил: конструисање (уздужни, попречни), Блок – дијаграм: видови блокдијаграма, конструкција блокдијаграма. Анализа квантитативних параметара дренажног подручја: површина подручја, дужина дренаже, густина дренаже, нагиб падине, категоризација токова, индекс бифуркације, хидраулични градијент, одступање од теоријских модела сходно Хортоновим законима.

Литература:

  1. Геоморфологија, М. Марковић, Р. Павловић, Т. Чупковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003.
  2. The Earth An Introduction to Physical Geology, E. Tarbuck, F. Lutgens, Merrill, 1990.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, самосталне вежбе, приказ модела и компјутерских анимација развоја процеса, појава или облика, приказ снимака различитих облика и типова рељефа.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
70
Предиспитне обавезе Поена
10
20

Додатни услови оцењивања: