Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Физика 2

О предмету

Студијски програм: Геофизика (II семестар -OAS)

Назив предмета: Физика 2

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић, мр Добрица Николић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Nema

Циљ предмета: Циљ наставе Физике II је да се студенти стекну знање из савремене физике која стоји иза: а) функционисања инструмената последње генерације, б) аквизиције и процесирања података и в) коришћења нових енергијских извора и метода заштите животне средине применом тих извора. Настава предмета Физика II треба да допринесе формирању таквог профила инжењера геофизике, који ће захваљујући солидном познавању резултата савремене физике, разумевати и лако прихватати технолошке иновације и примењивати их у науци и пракси.

Исход предмета: Овладавање појмовима, величинама и законима савремене физике, потребним за разумевање градива и стицање знања из стручних предмета.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основе квантне физике : Увод у квантну физику; Физика атома и молекула; Зрачење атома и молекула и врсте спектра; Основе квантне физике материјала; Квантна теорија електропроводљивости; Квантна теорија магнетизма.
Елементарне честице и физика језгра: Основе квантне статистике мноштва; Структура материје и типови елементарних честица; Нуклеарна сила, нуклеарне реакције и зрачење језгра; Нуклеарна енергија.
Основе физике геопростора: Појам геопростора; Интеракција интерпланетарног магнетског поља и геомагнетског поља; Методе истраживања геопростора.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе.

Литература:

  1. Георгијевић, В. и остали, 2005: Предавања из Физике, Технички факултети, Универзитета у Београду, Београд.
  2. Милена Напијало, 1998: Физика материјала, Универзитету Београду, Београд.
  3. Стеван Ђениже, 1998: Основе атомске и молекуларне физике, Универзитет у Београду, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне. Експерименталне и показне вежбе се изводе у лабораторији.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
40
Предиспитне обавезе Поена
10
30

Додатни услови оцењивања: