Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математика 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (II семестар -OAS), Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Математика 2

Предавачи: проф. др Драган Станков, Милош Манић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Nema

Циљ предмета: Циљ наставе је савладавање функција, интеграла и диференцијалних једначина, чиме се стичу теоријске основе неопходне за разумевање стручних предмета.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања из математике, неопходног за даље праћење и разумевање стручних предмета, рад у струци и научно-истраживачки рад.

Садржај предмета:

Теоријска настава:Почетне методске јединице овог курса обухватају реалне функција једне реалне променљиве, бесконачне бројевне низове, појам граничне вредности и непрекидносте функције. Потом се изучавају појам извода и диференцијала и испитивање функција. Следе неодређени и одређени интеграли, њихове особине и примена одређеног интеграла, а затим упознавање са реалним функцијама више реалних променљивих. У области диференцијалних једначина проучавају се диференцијалне једначине првог реда и диференцијалне једначине вишег реда.

Практична настава: Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.

Литература:

  1. Миличић Н., Миличић М., 2005: Елементи више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  2. Миличић Н., Миличић М., 2006: Збирка решених задатака из више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  3. Миличић М., Шами З., 2004: Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15

Додатни услови оцењивања: