Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:74
E-mail: aleksandar.mijatovic@rgf.bg.ac.rs

Хемија

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Хемија

Предавачи: доц. др Александар Мијатовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ предмета Да студент стекне знање из опште и неорганске хемије које му је неопходно за савладавање градива из одабраног студијског програма као и за надоградњу и проширење знања према потребама његовог даљег усмерења.

Исход предмета: Исход предмета Оспособљеност студента да препозна и примени одговарајући математички апарат неопходан за решавање конкретног проблема из струке.

Садржај предмета:

Садржај предмета
Теоријска настава

Предмет изучавања хемије, појмови: хемијски елемент, супстанца, смеша супстанци. Основни закони хемије. Структура атома. Средња (просечна) маса атома и молекула. Периодни систем елемената. Периодни систем и електронска конфигурација атома елемената. Хемијска веза. Агрегатна стања супстанци. Хемијске реакције. Дисперзни системи. Електролити. Распрострањеност елемената у природи. Н. Племенити гасови. Елементи VIIА групе – Халогени елементи. Елементи VIА групе – Халкогени елементи Елементи VА групе – Подгрупа азота. Елементи IVА групе – Подгрупа угљеника. Елементи IIIА групе – Подгрупа бора. Елементи IIА групе – Земно-алкални елементи. Елементи IА групе – Алкални елементи

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Из Опште хемије су рачунскe и показно-експерименталне и прате предавања. Вежбе из квантитативне хемије су експерименталног типа и односе се на идентификацију I, II, III i IV групе катјона и анјона

Литература: Литература

  1. С.Нешић,С.Маринковић и А.Костић-Пулек :”Општа и неорганска хемија “,Рударско-геолошки факултет ,Београд 2007
  2. Н.Глинка, Общя химия, Химия,Москва 1985
  3. С. Нешић ,А.Костић-Пулек,Р.Булајић, С.Маринковић и В.Мановић:” Практикум из опште хемије са квалитативном анализом”, Рударско- геолошки факултет ,Београд 2005

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Методе извођења наставе Теориски: предавања
Експериментално : вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
70
Предиспитне обавезе Поена
10
20

Додатни услови оцењивања: