Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математика I

О предмету

Студијски програм: Геофизика (I семестар -OAS)

Назив предмета: Математика I

Предавачи: проф. др Драган Станков, Милош Манић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Математике за потребе будућих инжењера технике

Исход предмета: Студенти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема

Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове математичке логике и теорије скупова. Следи упознавање са пољем реалних и комплексих бројева, полиномима и њиховим особинама. Потом се изучавају основни елементи линеарне алгебре: системи линеарних једначина и њихово решавање, матрице и детерминанте. Област аналитичке геометрије обухвата основне појмове аналитичке геометрије у равни и аналитичке геометрије у простору.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.

Литература:

  1. Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003.
  2. Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2006.
  3. 3. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15

Додатни услови оцењивања: Услов да се приступи писменом испиту је освајање 10 од могућих 30 поена на колквијумима. Услов да се приступи усменом испиту је освајање укупно 35 од могућих 70 поена на свим предиспитним обавезама (редовно похађање предавања и вежби и колоквијуми) и на писменом испиту, а од тога најмање 8 (од могућих 20) поена на писменом испиту.