Српски | EnglishГеологија - докторске академске студије

Услови за упис: Остварено 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Систем високог образовања у Републици Србији не предвиђа наставак студија након завршетка докторских академских студија.

Професионални статус: Доктор наука – гео-науке

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 5 +0
Предмет изборног блока2 5 +0
Предмет изборног блока3 4 +0
Теренски или лабораторијски рад 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока4 4 +0
Предмет изборног блока5 4 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Кристалографија - одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Росић Александра
Минералогија и парагенезе несиликата 5 +0 10 Изборни   Пачевски Александар
Минералогија и заштита животне средине 5 +0 10 Изборни   Милошевић Маја
Петрологија магматских стена-посебна поглавља 5 +0 10 Изборни   Срећковић Батоћанин Даница
Петрологија седиментних стена-посебна поглавља 5 +0 10 Изборни   Гајић Виолета
Петрологија метаморфних стена-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Васковић Нада
Генетски модели лежишта металичних и неметаличних минералних сировина 5 +0 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Геологија и истраживање нафте и гаса-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Костић Александар
Палеонтологија - одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Лазаревић Зорица
  Богићевић Катарина
Микропалеонтологија - одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Миливојевић Јелена
  Ђерић Невенка
Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Квалитативно-квантитативна геолошка анализа дигиталних снимака 5 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералогија и парагенезе силиката 5 +0 10 Изборни   Ерић Сузана
Инструменти и методе у кристалографији 5 +0 10 Изборни   Кременовић Александар
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 10 Изборни   Матовић Весна
Геохемија магматских и метаморфних стена 5 +0 10 Изборни   Цветковић Владица
Петрологија угљева 5 +0 10 Изборни   Животић Драгана
Еволуција одабране групе организама 5 +0 10 Изборни   Богићевић Катарина
Стратиграфија Терцијара Србије-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Рундић Љупко
Посебна поглавља из математике 5 +0 10 Изборни   Станков Драган
Изборни блок3 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ковач Сабина
Тектоника-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Тољић Маринко
Магматизам и геодинамика Карпато-балканско-динарског подручја 4 +0 10 Изборни   Цветковић Владица
Палеогеографија квартара Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Геохемија земљишта 4 +0 10 Изборни   Јовић Видојко
Геолошки хазарди и управљање ризиком 4 +0 10 Изборни   Аболмасов Биљана
Микрофауна у седиментологији и биостратиграфији 4 +0 10 Изборни   Ђерић Невенка
Специјалне области физике 4 +0 10 Изборни   Дамњановић Весна
Изборни блок4 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Одређивање кристалних структура 4 +0 10 Изборни   Ковач Сабина
Инструментална минералогија - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни
Магматска петрогенеза 4 +0 10 Изборни   Васковић Нада
Седиментациони системи 4 +0 10 Изборни   Васић Небојша
Палеогеографија терцијера Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ганић Мери
Просторно-временска анализа структурних података 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Симић Владимир
  Јеленковић Раде
Палеонтологија и палеоекологија неогена Србије 4 +0 10 Изборни   Лазаревић Зорица
Области теоријске геофизике 1 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Сретеновић Бранислав
Изборни блок5 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Петрологија офиолита 4 +0 10 Изборни   Срећковић Батоћанин Даница
Оптичка кристалографија 4 +0 10 Изборни   Росић Александра
Аналитичка хемија са микроаналитиком-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни  
Микротектоника 4 +0 10 Изборни   Стојадиновић Урош
Магматски комплекси и формације - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Шарић Кристина
Контактни метаморфизам 4 +0 10 Изборни   Васковић Нада
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 10 Изборни   Васић Небојша
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 10 Изборни   Костић Александар
Стратиграфија палеозоика и мезозоика Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Радивојевић Дејан
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 10 Изборни   Ђерић Невенка
  Судар Милан
Области примењене геофизике 1 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Сретеновић Бранислав
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинарски рад (везан за тему докторске дисертације) 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока6 4 +0
Предмет изборног блока7 4 +0
Израда докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 20 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок6 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Кременовић Александар
Специјална поглавља из генетске минералогије 4 +0 10 Изборни   Милошевић Маја
Минералогија глина 4 +0 10 Изборни   Милошевић Маја
Геохемија-посебна поглавља 4 +0 10 Изборни   Прелевић Дејан
Посебна поглавља из геохемије лежишта минералних сировина 4 +0 10 Изборни   Прелевић Дејан
Временска трајност и конзервација камена 4 +0 10 Изборни   Матовић Весна
Примењена стратиграфија 4 +0 10 Изборни   Рундић Љупко
Палеобиогеографија - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Миливојевић Јелена
Геологија Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Рундић Љупко
  Ненадић Драженко
  Ганић Мери
  Радивојевић Дејан
Детерминација палеострес тензора 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Области теоријске геофизике 2 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Сретеновић Бранислав
  Ђурић Драгана
Изборни блок7 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из гемологије 4 +0 10 Изборни  
Физичка кристалографија 4 +0 10 Изборни   Кременовић Александар
Геохемија седиментних стена 4 +0 10 Изборни   Прелевић Дејан
Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса 4 +0 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Методологија биостратиграфских истраживања 4 +0 10 Изборни   Ђерић Невенка
Тектонски системи 4 +0 10 Изборни   Тољић Маринко
Палеогеографија палеозојских и мезозојских формација Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Области примењене геофизике 2 4 +0 10 Изборни   Цветков Весна
  Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
  Сретеновић Бранислав
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 20 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 0 +0 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 15 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 0 +0 10 Oбавезан
Одбрана докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 5 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години