Српски | EnglishРударско инжењерство - докторске академске студије

Услови за упис: Остварено 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама.

Даљи приступ: Систем високог образовања у Републици Србији не предвиђа наставак студија након завршетка докторских академских студија.

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 4 +0
Предмет изборног блока1 4 +0
Предмет изборног блока2 4 +0
Предмет изборног блока2 4 +0
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Вишекритеријумско одлучивање у рударском инжењерству 4 +0 10 Изборни   Миљановић Игор
Геостатистика и ГИС 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
Диференцијалне једначине и Нумеричка анализа 4 +0 10 Изборни   Станков Драган
  Ивић Александар
Нелинеарна динамика 4 +0 10 Изборни   Гроздановић Инес
Феномени преноса топлоте и масе 4 +0 10 Изборни   Живковић Марија
Примена метода анализе нелинеарних временских серија у инжењерству 4 +0 10 Изборни   Васовић Небојша
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Информациони системи 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике 4 +0 10 Изборни   Станков Драган
  Ивић Александар
Одабрана поглавља физике 4 +0 10 Изборни   Дамњановић Весна
Примена метода меког рачунарства у рударском инжењерству 4 +0 10 Изборни   Миљановић Игор
Хемија граничних фаза 4 +0 10 Изборни  
Фрактали у геомеханици 4 +0 10 Изборни   Васовић Небојша
  Гојковић Небојша
Физичка хемија површинских процеса и заштите животне средине 4 +0 10 Изборни
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Предмет изборног блока4 4 +0
Предмет изборног блока4 4 +0
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Аерозагађење 4 +0 +6 10 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
Дискретни модели стенског масива 4 +0 10 Изборни   Глигорић Зоран
Инвестиционо одлучивање у условима неодређености 4 +0 10 Изборни   Глигорић Зоран
  Бељић Чедомир
Мерење и управљање процесима 4 +0 10 Изборни   Александровић Снежана
Методе избора рударских машина 4 +0 10 Изборни   Игњатовић Драган
Механохемијска активација 4 +0 10 Изборни   Костовић Милена
Мултиваријабилни системи управљања 4 +0 10 Изборни   Ивезић Дејан
Неконвенционални нафтни и гасни ресурси 4 +0 10 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Одабрана поглавља из експлоатације нафте и гаса 4 +0 10 Изборни   Даниловић Душан
Одабрана поглавља из механике стена 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
Одабрана поглавља из технологије површинске експлоатације 4 +0 10 Изборни   Кричак Лазар
Одабрана поглавља разраде гасних и гасокондензатних лежишта 4 +0 10 Изборни  
Оптимизaциja рaдa мeхaнизaциje у пoдзeмнoj eксплoaтaциjи 4 +0 10 Изборни   Милисављевић Владимир
Оптимизација параметара метода подземног откопавања 2 4 +0 10 Изборни   Глушчевић Бранко
Оптимизација транспортних система у рудницима 4 +0 10 Изборни   Ристовић Ивица
Посебна поглавља из израде подземних просторија 4 +0 10 Изборни   Токалић Раде
Прерада вода 2 4 +0 10 Изборни
Просторна визуелизација рударских објеката 4 +0 10 Изборни   Милутиновић Александар
Савремени геодетски инструменти и мерни системи 4 +0 10 Изборни   Ганић Александар
Сигурност функционисања рударских машина 4 +0 10 Изборни   Танасијевић Милош
Теоријски принципи гравитацијске концентрације 4 +0 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи уситњавања и класирања 4 +0 10 Изборни   Лазић Предраг
Техноекономска оцена пројеката у рударству 2 4 +0 10 Изборни   Стевановић Дејан
Управљање отпадом 4 +0 10 Изборни   Кнежевић Динко
Изборни блок4 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Анализа животног циклуса 4 +0 10 Изборни   Ристовић Ивица
Енергетски системи и моделирање у енергетици 4 +0 10 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Критеријуми лома и класификације стенског материјала 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
Моделирање процеса подземног откопавања лежишта угља 4 +0 10 Изборни   Глушчевић Бранко
Одабрана поглавља из бушења и минирања 4 +0 10 Изборни   Кричак Лазар
Одабрана поглавља из механизације у подземној експлоатацији 4 +0 10 Изборни   Чокорило Војин
Одабрана поглавља из померања поткопаног терена и заштите објеката 4 +6 10 Изборни   Милутиновић Александар
Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте и гаса 4 +0 10 Изборни   Даниловић Душан
Одабрана поглавља из рударских мерења 4 +6 10 Изборни   Ганић Александар
Одабрана поглавља из стимулације производних система 4 +0 10 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Одабрана поглавља из хидрауличких и пнеуматичких машина у рударству 4 +0 10 Изборни   Ивезић Дејан
Одабрана поглавља пројектовања и израде нафтних и гасних бушотина 4 +0 10 Изборни   Лековић Бранко
Одабрана поглавља разраде нафтних лежишта 4 +0 10 Изборни  
Оптимизација пројектовања подземних рудника 4 +0 10 Изборни   Глигорић Зоран
Оптимизација система површинске експлоатације 4 +0 10 Изборни   Стевановић Дејан
Планирање и оптимизација површинских копова 4 +0 10 Изборни   Стевановић Дејан
Планирање и организација производње у подземној експлаотацији лежишта минералних сировина 4 +0 10 Изборни   Бељић Чедомир
  Глигорић Зоран
Продужетак животног века рударских машина 4 +0 10 Изборни   Игњатовић Драган
  Јованчић Предраг
Пројектовање подградних система 4 +0 10 Изборни   Токалић Раде
Савремени материјали 4 +0 10 Изборни   Лутовац Сузана
Сигурност и заштита у рударским технолошким системима 4 +0 10 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Статика и динамика рударских машина 4 +0 10 Изборни   Јованчић Предраг
Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина 4 +0 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације 4 +0 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи флотацијске концентрације 4 +0 10 Изборни   Лазић Предраг
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад 0 +0 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 20 Oбавезан
Научно истраживачки рад 1 0 +0 5 Oбавезан
Одбрана докторске дисертације (РУД) 0 +0 5 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години