Српски | EnglishХидрогеологија - основне академске студије

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

Хидрогеологија је наука која проучава један од најдрагоценијих природних ресурса на Земљи-подземне воде, са свим аспектима њиховог формирања и постојања, у коегзистенцији са окружујућим геолошким, хидрометеоролошким и другим факторима. Сврха изучавања ресурса подземних вода је оцена њихових резерви, квалитета и услова заштите од загађења и прекомерне експлоатације, а потом и оцена могућности њиховог коришћења: у водоснабдевању, у наводњавању, као флашираних вода, у бањском лечењу и туризму (минералне воде), за топлификацију (термалне воде) и др. Подземне воде као сметња и лимит за обављање одређених људских активности, такође су предмет изучавања хидрогеологије: плављење рудника, пољопривредног земљишта, тунела, саобраћајница, депонија, урбаних зона и др.
Студије: основне академске (4 године), дипломске академске (1 година), и докторске студије (3 године).
Места запослења: Широк спектар примене хидрогеолошких знања омогућава и бројне могућности запослења: у домаћим и страним (хидро)геолошким предузећима, у водопривредним институцијама, комуналним предузећима, организацијама и предузећима која се баве заштитом животне средине, алтернативним енергентима или просторним планирањем, у бањама, у производњи флашираних вода, у грађевинској и пољопривредној делатности и др.

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан
Хемија 3 +3 7 Oбавезан
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан
Математика 1 3 +3 6 Oбавезан
Математика 2 3 +3 6 Oбавезан
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан
Хидрохемија 1 3 +3 6 Oбавезан
Општа хидрологија 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +0
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
Рачунарство у хидрогеологији 2 +0 2 Изборни
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан
Хидрогеологија 3 +2 6 Oбавезан
Хидрохемија 2 3 +2 6 Oбавезан
Историјска геологија Б 4 +2 6 Oбавезан
Истражно бушење у хидрогеологији 3 +2 6 Oбавезан
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан
Хидраулика подземних вода 3 +3 7 Oбавезан
Израда бунара 3 +2 6 Oбавезан
Методе хидрогеолошких истраживања 3 +3 7 Oбавезан
Теренска настава из групе предмета (ГХГ23) 0 +3 5 Oбавезан
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан
Даљинска детекција 2 +2 5 Oбавезан
Хидраулика бунара 3 +3 8 Oбавезан
Основи геофизике Б 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +2
Хидрогеолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан
Основи хидрогеоекологије 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Теренска настава из Хидрогеолошког картиања 1 +5 6 Oбавезан
Теренска настава из групе предмета (ГХГ28) 0 +1 1 Oбавезан
Изборни блок2 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидрогеохемија 2 +2 5 Изборни
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни
Минералне воде 2 +2 5 Изборни
Водоснабдевање подземним водама 2 +2 5 Изборни
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотермологија 2 +2 5 Изборни
Изворишта и захвати подземних вода 2 +2 5 Изборни
Регионална хидрогеологија 2 +2 5 Изборни
Заштита подземних вода 2 +2 5 Изборни
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање подземних вода 1 3 +3 8 Oбавезан
Пројектовање у хидрогеологији 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
ГИС - апликације у хидрогеологији 2 +2 5 Oбавезан
Стручна пракса 0 +3 3 Oбавезан
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Теренска настава из групе предмета (ГХГ57) 2 +2 4 Oбавезан
Завршни испит 0 +0 8 Oбавезан
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидрогеохемија 2 +2 5 Изборни
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни
Минералне воде 2 +2 5 Изборни
Водоснабдевање подземним водама 2 +2 5 Изборни
Изборни блок4 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотермологија 2 +2 5 Изборни
Изворишта и захвати подземних вода 2 +2 5 Изборни
Регионална хидрогеологија 2 +2 5 Изборни
Заштита подземних вода 2 +2 5 Изборни
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години