Српски | EnglishХидрогеологија - дипломске академске студије - мастер

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

Усавршавање на Хидрогеологији кроз процес дипломских академских студија је прилагођавано новим сазнањима у хидрогеологији и сродним наукама, као и потребама научно истраживачког рада. Кроз израду дипломског рада и на бази избора опционих предмета студенти се заправо опредељују за један од два главна профила, односно уже научне области: 1. Водоснабдевање и менаџмент подземних водних ресурса или 2. Хидрогеоекологију. Дипломске академске студије на Студијском програму хидрогеологија, образују компетентне стручњаке са теоријским знањима и практичним вештинама, неопходним за квалификацију дипломирани инжењер хидрогеологије-мастер. Овај и овако конципиран студијски програм једини је у академској мрежи Србије, који нуди дипломско академско -мастер- образовање из области хидрогеологије. Програм је осмишљен тако да код студента развије вештине и способности за пројектовање и извођење комплексних објеката за захват подземних вода и примену знања у најразличитијим примењеним истраживањима подземних вода у домену водоснабдевања становништва и индустрије, искоришћавања геотермалне енергије, филтрације подземних вода и заштите вода, као и заштите од подземних вода на методолошки осмишљеном и научно занованом приступу. Студијски програм Хидрогеологија омогућује дипломираним инжењерима да својим знањем, касније у пракси, значајно допринесу рационалном управљању и бољем коришћењу природних водних ресурса, очувању животног простора, евентуално и санацији постојећих водних објеката и тиме представљају важан елемент за успешни привредни развој наше земље.

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Менаџмент подземних водних ресурса 2 +2 6 Oбавезан
Методологија научног рада 2 +2 6 Oбавезан
Пројекат дипломског рада 3 +3 8 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Практични истраживачки рад 0 +8 3 Oбавезан
Семинар 2 +2 4 Oбавезан
Стручна пракса 0 +3 3 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока1 2 +2
Завршни рад 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Генеза и лежишта минералних вода 2 +2 5 Изборни
Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи 2 +2 5 Изборни
Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода 2 +2 5 Изборни
Регулација издани 2 +2 5 Изборни
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Изотопска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни
Мелиоративна хидрогеологија 2 +2 5 Изборни
Примењена хидрологија (са основама примењене статистике) 2 +2 5 Изборни
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Урбана хидрогеологија (са хг зонама аерације) 2 +2 5 Изборни
Водопривреда 2 +2 5 Изборни
Моделирање подземних вода 2 2 +2 5 Изборни
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години