Српски | EnglishХидрогеологија - докторске академске студије

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

Студијски програм је конципиран на комбинацији обавезних и изборних курсева којима се студенти докторских студија уводе у хидрогеолошку «проблематику» сходно својим афинитетима и жељама за даље усавршавање након завршених дипломских академских студија. Настава се остварује у сарадњи са другим акредитованим студијским програмима Рударско-геолошког факултета. Посебан акценат стављен је на самостални научно-истраживачки рад из домена интересовања кандидата, почев од прве године студија. Предвиђене активности на првој години обухватају израду семинара, самосталног рада за публиковање и истраживачког пројекта са студијом оправданости по предложеној теми конкретне докторске дисертације. Оваква комбинација класичних предмета и самосталног истраживачког рада наставља се и интензивира током друге године студија, да би у последњој години студија студент био искључиво оријентисан на активности завршне обраде података и израде саме докторске дисертације, на бази сопственог истраживачког рада спроведеног у претходне две године и завршне године докторских студија. Свршени студент докторских студија хидрогеологије добија звање доктор наука – геолошко инжењерство, при чему су у додатку дипломе дефинисане одлике изборног афинитета кандидата (хидрогеологија).
Образовање кадрова, који су способни за вођење научних истраживања високог квалитета и степена оригиналности у домену хидрогеологије, представља јасан циљ да се допринесе општем напредовању знања и да допринос напретку, не само хидрогеологије, већ научне мисли уопште. Студијски програм је усмерен на образовање доктора који ће у својој каријери водити успешна истраживања из многобројних специјалности хидрогеологије и развити смисао за креирање предлога за квалитетну вербалну и писану комуникацију, самосталан приказ научних резултата и успостављање и развијање међународне научне сарадње .

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинар 1 1 +0 +5 6 Oбавезан
Самостални публиковани рад П1 1 +0 +3 4 Oбавезан
Пројекат докторске дисертације 2 +0 +4 10 Oбавезан
Предмет изборног блока1 4 +0
Практични истраживачки рад р1 0 +0 +7 10 Oбавезан
Претходна студија оправданости 2 +0 +4 10 Oбавезан
Предмет изборног блока2 4 +0 +3
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода отворених структура 4 +0 10 Изборни
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода басена и дубоких структура 4 +0 10 Изборни
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Системи карбонатне седиментације 4 +0 +3 10 Изборни
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Реконструкција палеосредина - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Магматска петрогенеза 4 +0 +3 10 Изборни
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 +3 10 Изборни
Геохемија предела 4 +0 +3 10 Изборни
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинар 2 1 +0 +3 3 Oбавезан
Практични истраживачки рад р2 0 +0 +3 3 Oбавезан
Истраживачка студија 1 +0 +4 4 Oбавезан
Предмет изборног блока3 6 +0 +2
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине 3 +0 10 Oбавезан
Рад са СЦИ листе (хг) 5 +0 +12 20 Oбавезан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода 6 +0 +2 20 Изборни
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије 6 +0 +2 20 Изборни
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Научно истраживачки рад (ХГ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ХГ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 50 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години