Српски | EnglishГеологија - дипломске академске студије - мастер

Дипломске студије геологије представљају једини курикулум у академској мрежи Србије, којим се нуди образовање у пољу природно-математичких наука, за област геологије. То је програм који је се директно наслања на претходно остварено општегеолошко образовање које је студентима пренело основна знања о динамици наше планете, пореклу и развоју живота на њој, генези и размештају минерала, стена и различитих природних богатстава, и дало суштинске информације о менаџменту минералним сировинама и мерама заштите од природног и антропогеног геохазарда. На нивоу дипломских студија образују се специјализовани и препознатљиви кадрови који су у могућности да изврше широк спектар сложених послова из домена геолошке карактеризације непознатог терена, картирања геолошки најразличитијих подлога, истраживања и економске оцене минералних ресурса, музеологије и гемологије, заштите земљишта и животне средине уопште, као и из специјалних метода проучавања различитих природних и вештачких материјала. Ови висококвалитетни кадрови биће у могућности да учествују у свим мултидисциплинарним и интердисциплинарним проучавањима и научним и привредним пројектима у којима постоји потреба за знањима и вештинама из области геонаука. Резултати рада ових кадрова доприносе значајним побољшањима у развоју експлоатационих стратегија у индустрији различитих минералних ресурса, у испитивању утицаја и могућности мониторинга и смештаја идустријског отпада, као и у разумевању различитих типова геолошког опасности, као што су земљотреси, поплаве, клизишта, деградације земљишта, односно у могућностима редукције ових ризика.

Модули: