Српски | EnglishГеологија - докторске академске студије

Докторске студије геологије обезбеђују квалитетан наставни процес којим ће свршеним студентима бити омогућено да стекну одговарајуће компетенције доктора наука из поља природно-математичких наука, област гео-наука. Докторске студије геологије имају за циљ образовање кадрова који су способни за вођење научних истраживања високог квалитета и степена оригиналности. Ова истраживања би требало да помогну општем напредовању знања и да дају допринос напретку у одређеној ужој научној области која гео-наука. Студијски програм је усмерен на образовање доктора који ће у својој каријери вршити успешна истраживања из бројних ужих специјалности. Ови истраживачи ће бити компетентни за проблеме неотектонике и ерозије, палинспастичке реконструкције, реконструкције развоја живог света и палео-екосистема што је усмерено ка бољем разумевању виталности биосфере уопште, испитивања стања кристалне материје, одређивања старости и генезе различитих стенских формација, решавања питања геохазарда и других ризика геолошког порекла, решавања проблема заштите животне средине, као и проучавање настанка, начина проспекције, експлоатације и конзервације минералних ресурса. Намера образовног процеса на овим докторским студијама јесте да се, кроз похађање изборних предмета и супервизију ментора, студентима пружи свеобухватно и комплексно знање из одређене уже специјалности. Поред тога, код свршених студената ће се развити смисао за креирање предлога и за само извођење научних истраживања мултидисциплинарног карактера, за квалитетну вербалну и писану комуникацију, самосталан приказ научних резултата, као и за успостављање и развијање међународне научне сарадње.
Циљеви студијског програма докторских студија геологије су потпуно усклађени са савременим правцима развоја геонаука и ужих научних области из геологије у Европи и Свету. У креирању овог програма коришћено је и искуство бивших студената који су своје даље академско образовање наставили у иностранству.

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 5 +0 +2
Предмет изборног блока2 5 +0 +2
Предмет изборног блока3 4 +0 +2
Предмет изборног блока4 4 +0 +3
Предмет изборног блока5 4 +0 +3
Теренска или лабораторијска активност 0 +0 +6 10 Oбавезан
Генетски модели лежишта металичних и неметаличниx минералних сировина - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Геологија и истраживање нафте и гаса –одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Микропалеонтологија – одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Минералогија и парагенезе несиликата 5 +0 +2 10 Изборни
Минералогија и заштита животне средине 5 +0 +2 10 Изборни
Палеонтологија – одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија магматских стена 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија седиментних стена - посебна поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Регионални метаморфизам 5 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Кристалографија - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Еволуција одабране групе организама 5 +0 +2 10 Изборни
Геохемија магматских и метаморфних стена 5 +0 +2 10 Изборни
Геохемија вода и гасова 5 +0 +2 10 Изборни
Геомедицина 5 +0 +2 10 Изборни
Инструменти и методе у кристалографији 5 +0 +2 10 Изборни
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 +2 10 Изборни
Минералогија и парагенезе силиката 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија угљева 5 +0 +2 10 Изборни
Тектоника - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок3 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Фазне трансформације минералних сировина и микроструктуре продуката у индустријским процесима 4 +0 +2 10 Изборни
Геохемија земљишта 4 +0 +2 10 Изборни
Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља 4 +0 +2 10 Изборни
Магматизам и геодинамика карпато-балканско-динарског подручја 4 +0 +2 10 Изборни
Палеогеографија одабрана поглавља 4 +0 +2 10 Изборни
Системи кластичне седиментације 4 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок4 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија предела 4 +0 +3 10 Изборни
Инструментална минералогија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Магматска петрогенеза 4 +0 +3 10 Изборни
Метаморфизам ниског степена 4 +0 +3 10 Изборни
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Одређивање кристалних структура 4 +0 +3 10 Изборни
Палеонтологија и палеоекологија неогена Србије 4 +0 +3 10 Изборни
Реконструкција палеосредина - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Системи карбонатне седиментације 4 +0 +3 10 Изборни
Изборни блок5 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Аналитичка хемија са микроаналитиком – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни  
Геохемијско моделовање магматских стена 4 +0 +3 10 Изборни
Контактни метаморфизам 4 +0 +3 10 Изборни
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Оптичка кристалографија 4 +0 +3 10 Изборни
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 +3 10 Изборни
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 +3 10 Изборни
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 20 Oбавезан
Предмет изборног блока6 4 +0 +3
Предмет изборног блока7 4 +0 +3
Студијски истраживачки рад (везан за докторску дисертацију) 0 +0 +20 10 Oбавезан
Семинарски рад (везан за тему докторске дисертације) 0 +0 +6 10 Oбавезан
Економска геологија и менаџмент минералних ресурса - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Минералогија глина 4 +0 +3 10 Изборни
Посебна поглавља из геохемије изотопа 4 +0 +3 10 Изборни
Посебна поглавља из геохемије лежишта минералних сировина 4 +0 +3 10 Изборни
Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Специјална поглавља из генетске минералогије 4 +0 +3 10 Изборни
Временска трајност и конзервација камена 4 +0 +3 10 Изборни
Изборни блок6 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Палеобиогеографија – одабрана поглавља 4 +3 +3 10 Изборни
Специјална поглавља из гемологије 4 +0 +3 10 Изборни  
Физичка кристалографија 4 +0 +3 10 Изборни
Геохемија седиментних стена 4 +0 +3 10 Изборни
Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса 4 +0 +3 10 Изборни
Методологија биостратиграфских истраживања 4 +0 +3 10 Изборни
Посебна поглавља из биогеохемије 4 +0 +3 10 Изборни
Изборни блок7 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Структурна геологија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Студијски истраживачки рад (везан за докторску дисертацију) 0 +0 +20 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 20 Oбавезан
Студијски истраживачки рад (везан за докторску дисертацију) 0 +0 +20 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 20 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години