Српски | EnglishГеофизика - дипломске академске студије - мастер

Овај студијски програм образује квалитетне и компететне кадрове из области геофизике, који носе стручни назив Дипломирани инжењер геологије. Студијски програм завршеним студентима дипломских студија пружи све елементе потребне да, на основу прикупљених података на терену и у лабораторији, дају квалитативну и квантитативну интерпретацију у различитим доменима, у којима геофизика има значајан допринос за разумевање проблема који се решавају, а везани су за Земљу као радну средину (укључујући природне процесе и антропогене утицаје, као и теоријске и практичне аспекте проблема). Сврха реализације студијског програма Геофизика јасно је формулисана и кроз структуру програма, односно низ теоријских и апликативних предмета. Тиме завршени студент дипломских студија стиче образовање, којим је оспособљен да решава постављене проблеме у оквиру геофизике и које му омогућава разумевање комплетног спектра догађаја везаних за геолошке процесе и рударску струку, али и грађевинарство, археологију, екологију и сличне области, у којима се геофизика примењује. Дипломирани инжењер геофизике има право да руководи пројектима и израдама елабората, након што положи стручни испит. Овакав програм се у Србији реализује једино на Универзитету у Београду на Рударско-геолошком факултету.

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе математичке физике 3 +3 6 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Николић Добрица
Простирање таласа кроз еластичну средину 3 +3 7 Oбавезан   Гроздановић Инес
Гравиметрија 1 +3 6 Oбавезан   Васиљевић Ивана
Електрометрија 1 +3 6 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Магнетометрија и палеомагнетизам 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
Нумеричке методе 3 +2 5 Oбавезан   Станков Драган
Трансформације потенцијалних поља 1 +3 6 Oбавезан   Игњатовић Снежана
Сеизмика изазваних таласа 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Стручна пракса из геофизике II 0 +3 2 Oбавезан
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +2
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Електромагнетометрија 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Снежана
Геологија нафте 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Алексић Николета
ГИС апликација у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
Вулканологија 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геофизички каротаж 2 +2 5 Изборни  
Неотектoника 2 +2 5 Изборни   Тољић Маринко
Магматске стене Србије 2 +2 5 Изборни   Шарић Кристина
Структурно-тектонска анализа 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
          [врх стране]
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геофизички мониторинг 3 +3 7 Oбавезан   Вучковић Дејан
Физичка својства Земљине унутрашњости 3 +2 6 Oбавезан   Цветков Весна
Пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања 2 +3 7 Oбавезан   Старчевић Мирослав
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Студијски исраживачки рад 0 +12 5 Oбавезан
Студијски истраживачки рад (ГФ) 12 +0 4 Oбавезан
Теренска настава из геофизике II 2 +2 5 Oбавезан   Ђурић Драгана
Дипломски рад из геофизике 0 +0 20 Oбавезан
Изборни блок9 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
Обрада и тумачење сеизмичких сигнала 2 +2 5 Изборни   Ђурић Драгана
Геологија угља 2 +2 5 Изборни   Животић Драгана
  Алексић Николета
Изборни блок10 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Методе стратиграфских истраживања 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Геоморфолошка анализа 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
  Крстеканић Немања
Спектрална анализа 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години